בیـشَـب گُـ ـرُسنــﮧ بُـפּב ڪـُפּבَکـے کـِــﮧ مُـ ـرב

 

چـِـﮧ آسـاטּ بــِﮧ خـ ـاڪ پَس בاבیمَـ ـش

 

פּَ چـِـﮧ בَرבنـ ـاڪ تَـر اَز  مَـ ـرگ  اُפּ


בاستـاטּ مـ ـاבَرَش کـِــﮧ بَراے خَـ ـریـבَטּ قُـرصِ نـانـے

 

تـَטּ بـِـﮧ  هَـ ـرزگـے  בاב آن هَـم نـَـﮧ


از رפּے هَـפּَس اَز رُפּے اِجبـ ـار


هَمـسـایــِﮧ اَش  زیـ ـارَتَـ ـش  قَبُـפּل

 

مَــڪـِ ــﮧ رَفتـــﮧ بـُפּد☂☁ شاخ نیسممممممممممم


ولــــی با این سن کمم مرجع تقلید خیلیامممم ◕ ‿-

◊ ◊ ◊

.

بِـہ ڪسآیی ڪـہ پُشتِ سَرتوטּ حَرف میزَنَـטּ


بی اِعتِنآ بآشید


اونآ بِـہ هَمونجآ تَعَلُق دآرَن! دَقیقاً ‘ پُشتِ سَرتوטּ ‘ [!] ×

◊ ◊ ◊
مَـטּ اَزوטּ دُختَرآم ڪِـہ وَقتی بیدآر میشَم


,, شِیطوטּ میگِـہ ; آخْ آخْ ,, بآز ایـטּ بیدآر شُد [!] ×

◊ ◊ ◊


.

دُنیآ پُرہ اَز آدَمآیی ڪِـہ ؛ بِـہ جآیِ اینڪِـہ


خودِشوטּُ تَغییر بدَטּ میخوآטּ جَهآטּُ تَغییر بدَטּ [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.


هیچی بِهتَر اَز ایـטּ نیس ڪِـہ ڪَسیُ دآشتِـہ


بآشید ڪِـہ جُزء جُزءِ شُمآ رو تَحسیـטּ ڪُنِـہ ♥ [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

 

تاریخ : دوشنبه 5 بهمن 1394|04:00 ب.ظ| نویسنده:nina ... | בَرבنـ ـاڪ◕ ‿-


.
ینی من تو کار خدا موندم که چرا وسط سخت ترین سوال امتحان
،
مسخره ترین آهنگ ممکن تو ذهنت پلی میشه !

دلکم دلبرکم ، خوشگل بانمکم …
..
توهمی که هیچوقت عملی نشد :

امروز از اینجا تا اینجا میخونم فردا بقیشو …

و دیگر هیچ !

.
هر جا صحبت از « تقلــــــــــب » است

نام درخشان « دانشجوی ایرانــــــــــی» می درخشد !
..

فقط سوپ کلم است که حال آدم را بیشتر از امتحان بهم میزند !

آلبرت انیشتین

.
.
سلامتی‌ همه استادایی که امتحان می‌گیرن نه انتقام !
.
.

امتحان اولین گام در جهت شروع چاپلوسی


پیش استاد برای نمره ی ده گرفتن است !

کامی نیک صالحی

تقلب چیست !؟

یک سری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن


واین کاره بودن شخص امتحان دهنده آخر عاقبت


خوش وخرمی دارد.نوعی هلو برو تو گلو  !

.
.

حالا  وقت برای درس خوندن داریم، کووو. . .تا فردا

زمزمه های  شیطانی شب امتحان !تاریخ : پنجشنبه 17 دی 1394|04:49 ب.ظ| نویسنده:nina ... |امتحانات/-:
.

جَهَنَم هَر ڪَس اونجآستْ ڪِـہ حَرفِشُْ نَفَهمَـטּ [!] ×


عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه , عکس عاشقانه غمگین 2015

.

.

گآهی تَنهآ ڪآری ڪِـہ اَز دَستِتوטּ بَرمیآد اینِـہ ڪِـہ


نَـہ تَعَجُب ڪُنید , نَـہ تَفَڪُر , نَـہ تَصَوُر , نَـہ تَحَیُر


فَقَط یِـہ نَفَسِ عَمیقُ ایمآטּ بِـہ اینڪِـہ


هَمِـہ چیز اونطور ڪِـہ بآیَد دُرُست میشِـہ ,, [!] ×

◊ ◊ ◊.

.

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه , عکس عاشقانه غمگین 2015

.

.

یِـہ مُدَت ڪِـہ میگذَرہآدَم تو زندِگیِ خودِش تَـہ


میڪِشِـہ ُ فَقَط بِـہ وِسآطَتِ زندِگیِ دیگَرآטּ زندِگی میڪُنِـہ ,, [!] ×

◊ ◊ ◊


.

ڪَسی ڪِـہ مَعذِرَت خوآهی میڪُنِـہ ,, یَعنی


اوטּ رآبطـہ رو بیشتَر اَز غُرورش ” دوست دآرہ ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

هَمیشِـہ روزآیی هَست ڪِـہ آدَم تو اوטּ “


ڪَسآیی رو ڪِـہ دوست دآشتِـہ , بیگآنِـہ “میدونِـہ ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

.

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه , عکس عاشقانه غمگین 2015


.

یِـہ مَرَض هَست بِـہ نآمِ ” یَنی اَلآטּ دآرہ چی ڪآر میڪُنِـہ ؟ ” ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.


دُنیآم پُر اَز اِحسآسِـہ ” اَمّآ ,, وآسِـہ خِیلیآتوטּ ” جآ نیست D: ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.

.

.


نَبآشی پیشَم ,, دیوونِـہ میشَم ,,


مِثِ اِسفَندِ رویِ آتیشَم ,, اَز هَمِـہ دُنیآ ” مَـטּ میخوآم تَنهآ


سَهم مَـטּ ” بآشی ,, ایـטּ شُدِه رویآ ,, دِلِ مَـטּ


پیشِ دِلِ تو گیرہ ,, تو نَبآشی ,, بی تو میمیرہ ,, بی تو میمیرہ

◊ ◊ ◊

.

 

رآبِطِـہ هآ هیچوَقت بآ مَرگِ طَبیعی نِمیمیرَטּ ,,


خودخوآهیُ بَداَخلآقیُ غِفلَت اونآ رو اَز بِیـטּ میبَرہ ,, [!]

◊ ◊ ◊

.

.

.


بَعضی وَقتآ خُدآ رو بُزُرگ میبینَم ,, بَعضی وَقتآ هَم ڪوچیڪ


ایـטּ تو نیستی ڪِـہ بُزُرگ میشیُ ڪوچیڪ ,,


مَنَم ڪِـہ گآهی نَزدیڪ میشَمُ گآهی دور ,, [!] ×

◊ ◊ ◊

.


تاریخ : سه شنبه 24 آذر 1394|01:04 ب.ظ| نویسنده:nina ... | اِحسآسِ

خْوابِتـْـــــ نِمْیـــــــبـــــــَرِهْ

↩ مـــــــنُـــــــــو یـــــــﮧ مُشـــــت شــــــــــــعرِہ خَطـــــ خَطــــــــــے !


↩ بیــــــــــزارم اَز ایــــــــــن ✘دُنیــــــــآے✘ لَعنتــــــــــے !

حــآجـــــــــــے مــــَـــــــــن دودہ تــــُـــــــــو

 شُشهـــــآم بـهـــــــم فــــــــــــآز میـــــــــــدہ

گــــُـــــــــــم ڪـــــــــــــــَردَטּ ❂✘حقیقــــــــَـــت✘❂

 تـــــُـــو دُنیـــــــآش بــــِـــــــم حــــــــــــآل میـــــــــــدہ⚡️◀️⇜خُـــــــــــــــــدا چِـــــرا نِمیگیـــری دَستَــــــم ▶️


⚡️◀️⇜ بِبیــــــــــــنْ مشـــــــتـــی مَنَـــــــم خَستَـــــــم▶️✔️
★شــــــــــدے واســــــــــہ همـــــــــہ سوژه ے خَنــــــــــده

هــــــــــہ!جنــــــــــده خانــــــــــم بگــــــــــو قیمتتــــــــــ چنــــــــــده‌؟؟‌

بــــــــــویــــــــــے ڪہ از تنتــــــــــ میــــــــــاد فڪ نڪن

 اُدڪلڹِ تَــــــــــلخِ یــــــــــہ مَــــــــــرده

همَــــــــــش بــــــــــوے هــــــــــوس و گنــــــــــده★


 اَلاטּ ڪِـہ جـُدا شُـدیم اینو تـو خَـواستے نـَہ

 یَـعنے پَــرورش مـیـدَادَم مـاَر تـو آسـتـیـنـم

 وَایـسـتَـا بِـیِـنَـم ڪُـجَـا مـیـرے بـے مَــטּ

 اونـقَـد مَـردَم ڪِــہ هَـر روز دآرَم تَـآوانِ تــو مـیـدَماَز بیـטּ دو وآژه یِ اِنسآטּُ اِنسآنیَت ؛ اَوَلی


تو ڪوچِـہ ها ُدُوُمی لآ بِـہ لآیِ ڪِتآبآ سَرگَردونِـہ [!] ×


هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست ؛


گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!] ×بَعضی وَقتآ خُدآ رو بُزُرگ میبینَم ,, بَعضی وَقتآ هَم ڪوچیڪ


ایـטּ تو نیستی ڪِـہ بُزُرگ میشیُ ڪوچیڪ ,,


مَنَم ڪِـہ گآهی نَزدیڪ میشَمُ گآهی دور ,, [!] ×[..ـایٰـنجٰآ مـٰآدَر بُـزُرگٰآموـنْـ..] [..ـدیگِ‍ قِـصِه‍ نِمیگـَ‌ن..]


[..ـآخِه‍ بَـچِه‍ هـٰآ دیگِـ..] [..ـبِه‍ تَـهِ‍ قِصِــه‍ رِسیـْدَنـ..]تاریخ : چهارشنبه 11 آذر 1394|12:58 ب.ظ| نویسنده:nina ... |نظرات
سلاااااااااام دوستای گلم خوبید ایشالا که خوب باشید


عزیزانم یکی از دوستای گلم وبی ساخته واس مسابقات درون مدرسه


خوشحالمون میکنید که برید به وبش و در مورد موضعات وبش نظراتونو بگید خواهشاا


کامنت عاشقانه نزارید فقط علمی ویا در مورد مطلبش چون وب مسابقه ایست

http://mehr1394.avablog.irتاریخ : چهارشنبه 4 آذر 1394|11:47 ب.ظ| نویسنده:nina ... |بامرام
عکس و تصویر ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ... ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ... ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ... ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ، ﺑﺎﺵ ! ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ...

وقــتے کســے

با همــہ یِ وجــودش تو رو دوســت داره ....

فــکر نــکن

تـو خــیلے تـک و دلـربایـــے ....!!

فــکر نــکن خیــلے سـرتـری...!"

اون خیــلے تکــہ

کــہ تــویِ ایــن دنیــایــے کــہ

کــسے پـایِ کســے

نمــے مــونـہ .... ~~> پــایِ بــد و خــوبـت مــونـده ...
.!

سلامتی اونایی که؛

براشون مهم نیست عشقشون قشنگترین

موجود دنیا باشه

فقط می خوان کسی کنارشون باشه که

بشه باهاش قشنگترین

دنیا رو ساخت!
عکس و تصویر ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ...

                                            از روزی که نامتـــ

                                          ملکه ی زهنـــــــــــم شد

                                     احساس می کنمــــــــ جمجمه ام

                                    باشکوه ترین امپراطور دنیاستــ

 
مـَטּ اَز פـَـرارَتـ چَشمـانَتـ یَــפֿ میزَنـمـ

وَ اَز سَرمـآے نگـآهَتـ آتَشـ میگیرَمــ

مَرכآنگـے هـآے تـُو فیـزیـڪ رآ هَمـ نـآبـوכ میــڪُـنَـכ !

مـَرا ڪِـہ כیگـَر هیچــ !

 

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

مثل همین باران بی سوال

که هی می بارد

که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!


                                                      


اینــــ بـــــار ڪــــہ آمــــدے

دستــانتــ را روے قلبمـــ بـــگـذار

تـــــا بفهمــے اینــــ دلــــ …

بــــا دیــــد نــــ تــــــــو

نــمــے تــپـــد

مــے لـــــــرزد                                               عکس و تصویر
 
چقَـבر پــَـر می ڪِشَـב دلـَـ♥ــمـ

♥ بـﮧ هــَـ♥ــوآی تـُـو

♥ اِنگـــآر تَمـآمـِ پـَرَنـבه ـهآی جَهـآטּ בر قـَلبـ♥ـَمـ

♥ آشیــ♥ـآنـِـﮧ ڪَرבه اَنـב

ایــن هـمـــه دلتنگــــے ..

نـــه بــــا خوانـــدن کـَــم مـــے شـَـود ..

نـــه بــــا نوشتـــن ..

دلـــم ♥آغــــوشــِ گـَــرم♥ مــے خـــواهَــد

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...

ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ،

ﺑﺎﺵ !

ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ

ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ .


تاریخ : جمعه 22 آبان 1394|04:02 ب.ظ| نویسنده:nina ... |♥آغــــوشــِ گـَــرم♥

خواهشـــــــــا اول بخونید بعد نظر بدید


اینجا همه یاسنگ میفروشند

یا سنگ میزنند

یاسنگ می اندازند

یا سنگ دل اند

یا نگاهشان سنگین

مانده ام با این دل بلورین اینجا چه میکنم ....


زندگی نوشتنی زیاد داره...


اما گاهی هیچی پیدا نمیکنی که بنویسی جز..


سکوت...
ا کیفیت ترین چیز تو زندگیمون درد

بود چون هر چی کشیدیم پاره نشد..!دیروز کودکی در امتداد کوچه های پر از بی کسی

 این شهر شلوغ ، دست تمنایی به سویم دراز کرد

 ، خالی تر از تمامی آرزوهای کودکانه ...

دنیا عوض شده ، کودکان به دنبال نانند و ما ؟!؟!؟!روزهاے برفــے طولانــے ترنـב ،


برای ڪـودڪـے ڪـﮧ از سوراخ ڪـفشش...به زمستاטּ می نگرב !


یه روزی میاد

که بعدش دیگه مهم نیست

فردایی در کار هست یا نه

اون روز روزیه که مــ♥ـــادرت و پــــ♥ـــدرت پیشت نیستن
لعنت خدا به کسی که کودکی رو آزار میدهادبیات شاید نتواند جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد ،

شاید نتواند از مرگ یک کودک جلوگیری کند ،

ولی میتواند کاری کند که دنیا به آن فکر کند ...


گاهی زندگی کردن بیشتر از تیر

زدن به خود، دل و جرأت میخواهد..

آلبر کامو


آنچه از همه دردناک تر است فقر و بیماری نیست


بیرحمی مردم نسبت به یکدیگر است !

ژان کریستف


کارگر شهرداری پشته گاریش نوشته


به کارم نخند ، محتاجه روزگارم.....عمق فاجعه را دلقکـــی فهمید

که به زور جلوی گــریه اش را گرفت

تا گـریم خــنده اش پاک نشود...


فقط کسانی که مورد تبعیض قرار گرفته اند می دانند


چقدر آزار دهنده است


هر کسی درد را به شیوه ی خودش حس می کند

،
هر کس جای زخم های خودش را دارد


تاریخ : یکشنبه 3 آبان 1394|05:43 ب.ظ| نویسنده:nina ... |همدرد


بـﮧ سلامتیِ اونے ڪـﮧ وقتے بوכیم


{باهاموטּ} حال ڪرכ اگـﮧ نبوכیم


{ازموטּ} یاכ ڪرכ ...!


اونے ڪـﮧ اگـﮧ بوכیم {כعاموטּ} ڪرכ


اگـﮧ نبوכیم {آرزوموטּ} ڪرכ ...!


اونے ڪـﮧ وقتے {بوכیم} خنـכیـכ اگـﮧ {نبوכیم} نالیـכ ...!


سلامتے اونے ڪـﮧ هر چنـכ {כلخور} بوכ ولے


واسـﮧ {כلخوشے ما} خنـכیـכ ...!


  سلامتی ادد لیستای خودم که منو تحمل میکن


عکس زیبا و احساسی از دختر و پسر

اونـــی کِه مالـــِه مَنِه ..♥♥ یَعنـــــی مـــــــالِـــه مَنـــــــــه...


✋↩♚↪ یا بِهِش میرِسَم..??✔ ✘✘ یا نِمیزارَم


کَســــی بِهِش بِرِســـــه.. وســــلام✔

 عکس و تصویر فرزان

 ﺧـﺎﺹ ﺑــﻮבטּ ﺑـہ ﻃــﺮﺯعکسﺍﻧـבﺍﺧﺘـטּ ﻧﯿـωــﺖ،

ﺑـہ ﻃــﺮﺯ ﻓڪـﺮ ڪـﺮבﻧـــﻢ ﻧﯽـωــﺖ...

ﺧـﺎﺹ ﺑــﻮבטּ ﺑـہ ﺍﺧـﻠـﺎﻗـہ...

ﺑـہ ﺧـﻮﺏ ﺑـﻮבﻧـہ...
http://nightnama.ir/post1/uploads/nightx4.png

✘  ﻡــﹸﺥﺁﻃـﹷـﺐ ﺧـــﺂﺹ

ﻡے ﻧﹻﻮﯾــωــﹷﻤــ ﮐـﹻـﻬـ ﺗــ ــﻮ ﺑﹻــﺨﻮﺍﻧــے ،ﺍﹶﻣـــﺂ

ﺣﹻﯿﻔــــ...!

בﯾﮕـﹷـــﺮﺁלּ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻬـ ﻫـــﺂے ﻣــﹷﺮﺍ ﻣـےﺧـــﻮﺁﻧﻨـﹶב

ﻭﹶ ﯾــ ـــﺂבﹺ ﻋــﹻﺸﻘــــﹺ

ﺧﹹـــﻮבﹺﺷﺂלּ ﻣـے ﺍﹸﻓﺘـــﹷﻨـב...!

ﻭﹶ ﺗــ ـﹹـــﻮ...

ﺣــﹷﺘـے  ﻧﹻﮕـــــﺂﻫــے ﻫـﹷﻤــ ﻧـﹻﻤــے ﮐـﹹـﻨـے...

3_27_1340327024_04_1340095727-hay-tha-thu-cho-em-1

♥ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭا ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻡ...♥ ♥ﻭاﺩاﺭﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ک

....♥ ♥ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻢ.♥.. ♥♥ﺟﺰ ﺗﻮ......

.♥ ♥ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭا ﮔﺮﻩ ﺑﺰﻥ♥ ♥ﺑﻪ ﻫﺮﻟﺤﻆﻪ ی ﻣﻦ....

♥ﺣﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ....♥ ♥ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻮ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﻨﻲ...♥

عکس های دو نفره عاشقانه و رومانتیک

تنهـا برنامه اے کــه تـِکرارش آرزوےِ هر روز مـَن استــ


پـَخشِ زنده ےِ نگـاهِ توستــ …


هَمیـن…


http://up.lifesms.ir/up/lifesms/mehr-92/love-1.jpg

چـــﮧ بــــمانـــے ، چــــﮧ نــَـمــــــانــے

منی دگـــــر وجــود نـــَــدارد. . .

یا در تـــو حل می شــوم

یا بــے تــو گــــــُم ..


شــ♚ــاه قَلبـ❤ـــم کَســـیه . . .↪

↩ که تَنهــــــا مــلــکــه قَلبـــ❤ـــش

↩ مَـــMeـــنم ↪

http://up.lifesms.ir/up/lifesms/mehr-92/3/18.jpg

آسماלּ قلبـ♥ـم کمے تا قسمتے بنـᓅـــش است

گویا عشـ♥ــق بـہ مانند دریایت

با سـ♥ــرخے خوלּ در رگهایم

یکـــے شدہ


والپیپر رمانتیک,عکس پس زمینه با موضوع عشق,عکس با کیفیت بالا دختر و پسر,تنهایی دختر پسر,عکس های دو نفره,عکس عاشقانه دونفره,عشق در لحظه اول,زیبا ترین تصاویر عشقی,عکس عشق بین پسرا و دخترا,والپیپر عاشقانه رمانتیک,شیک ترین عکس دخترا

❤توش چے دیدے کہ ❤عاشقش شدے؟

 ❤آخہ اینم سوالہ ❤کہ تو میپرسی؟

❤اگہ قرار بود توام ببینے‌، ❤کہ تو عاشقش میشدے

عکس و تصویر


مـنـــــــ فـقـط یکــــــ بلیتـــــــ رفتــــــــــ مــےخـواهم


ـبــے بــرگـشتـــــــــــ !!!بــہ سـویـــــــــــ آغوشــــــــــ تــــــ♥ــــــو .....

عکس و تصویر ♥♥♥♡♡♡♡


آخـــــرین فـــــردی کـــــه ,درســـــت قبـــــل از خـــــواب

,

در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ...کســـــی اســـــت


کـــــه"قلــ♥ــب" شمـــــابـــــه او تعلـــــق دارد ..!دوستتدارمعکس و تصویر منو عشقم

دُنیآ رآ میدَهَمـ بَرآی لبخَندَتـ


هَرآسی نیستـ


شآد کـِه بآشی


دُنیآ دوبآرهـ از آنــِ مَن خوآهد شُد . . . .!چـﮧ ڪَسـے مـے گویـَב בورے ســَـرבے مـے آورב ؟


وَقتـے ڪـﮧ هَنــوز بـا یـاבَت ،


بَنـב بَنـב وجــوבَم گـَـرم مـے شوَב . ..
تاریخ : دوشنبه 20 مهر 1394|09:41 ب.ظ| نویسنده:nina ... |قلــ♥ــب
<<تقدیم به بهترین دوسـتـــــــــــــــم نینا>>


عکس و تصویر .........

♣رفاقت مـا مثله پـیـازه...♣ ↼لایـه هاش

به هم چـسـبـیـده..

.⇁ ✌⚡هرکی بخواد جدامون کنه اشـکـش در میـاد!!!⚡خاک تنها رفیق ادمه که از اول خلقت تا

 مرگ با رفیقش قهرنمیکنه خاکتم رفیق


به سلامتی رفیقی که هیچی خودش نداشت

اما بهم گفت رفیق اگه کور باشه و کچل اما

اگه فقط یذره معرفت داشته باشه آدم براش جون میده

هرچند چیزیم نداشته باشم کجایی رفیق

عکس و تصویر فقط رفیق خودمو عشـــقه

اهای رفیق

روی نبودنت هم میتوان حساب کرد

یادت می ارزد به تمام بودنهای دوستان به ظاهر دوست

عکس و تصویر مرسی..

زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد

اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی،

رفیق اونیه که بدون اون داغونی !


✘..هی رفیق...! میــ ـ ــכانی از کجای

 زنــ ـכگی بیشتر خسته ام...

 آنجایی که وسط خنــ ـ ـכه هایم

یکباره بغض میکنم...!!✘..
◆✘رفیق☜"پیکَــت را سَنـگین ریختَـم

♂"شاکی نشو پُـر دردم♙

"بزن بِسلامتـــی سَنگِ کَفِ رودخونه "که

 عین مَن وتو آب ازسَـرِش گُــذشته"✘
خیلی حس قشنگیه وقتی یه دوست فاب داشته

باشی که همیشه حواسش بهت باشه ،

به یادت باشه ، نگرانت بشه و دوست داشته باشه …

مرســـی که هستی دوستِ من …
.

عکس و تصویر دوست ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺩ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ دوستی ...

بهترین دوست تو کسیست ک اولین قطره ی

 اشک تو را می بیند ،

دومیش را پاک می کند

و سومیش را به خنده تبدیل می کند

عکس و تصویر به نظر من رفیق یعنی عسلو و مهسا(mahsa_hidden ) بهترین دوستای جهاننعکس و تصویر رفیق یعنی ...........نصف زندگیت

رفــــیــــق…

مـبـادا “گـرفـتـه” بـاشـی;

کــه شـهـری را بـه نـمـاز آیـــات وا مــیــدارم . . .
تاریخ : دوشنبه 13 مهر 1394|03:58 ب.ظ| نویسنده:nina ... |♣فدای همه رفیقای بامرام♣


♥آنقدر دوسش دارم♡


کہ حتے اگر بِهَم نرسی‍ـــــــــــــم…


روبہ دنیا می ایستم…..و میگویم:


آهای دنیا✖ چیہ خوشحالے؟


ولے هنوزم یہ تاره موشو بہ تمومہ تو و آدمات نمیدمعکس و تصویر خل و چل بازی های عاشقانه

مــــرا دوسـت بــــــدار


بـه سـان ِ گــُـــذَر از یـک سَمـت ِ خیـــــابـان


بـه سَمتــی دیگـــــــرعکس و تصویر عاشقتمB

✘✔↺☜ ﺑﻪ ﯾـﻪ ﻧﺘﯿﺠِـــﻪ ﺭﺳﯿــﺪَﻡ … ✔


ﺑِـــﺸـــــﺂﺷــــ ﺑــﻪ ﺍﺅﻧـــﯽ ﮐَـﻪ ﺩﻭﺳــــِﺶ ﺩﺍﺭﮮ ﻭ ﺑــــــﺮﻭ ✔✘…


✔ ﺑِﭽﺴَََـَـــﺐ ﺑِـــﻪ ﺍﻭﻧﮯ ﮐـــِﻪ ﺩﻭﺳــــــِﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺗـــــــُﺮﻭ ✘← ↺☜عکس و تصویر درخواستی

↩ مـَـنْ فَقَــطْ سَــر◎ بـِه سـَـر↪

�� کِــسـی◎میـــزارَمــْـ کــِه��

❤ دوســــِـــشْ◎ دارَمـــــــْ❤

عکس و تصویر

من ٓ

کَـســـیَــــــم ﮐــﻪ

ﻭﻗﺘــــــــﯽ ﯾـﻪ نَــــــفَــــــــرو

ﺩﻭﺳــــــــــﺖ داشتـــه بــــاشَـــــــــــــم…

ﻭﺍﺳــــــﻪ ﺑــقــیــــه

ﻧﻤــــــــﺎﺯ “مِــــیِـّــــــتــــــــ”

مــــــی خــــونَــــــم

عکس و تصویر


واســه هــِـزارُمیــن بــار بــه عِشقِمــون ایمــان میــارَم وَقتــی تــو اُوج


دَعــوا دِلــَـم


میـــگه بـِهـِـش بـِگــو دوسـِـت دارَمـــ ..


عکس و تصویر مرد باس روی گونه هاش همیشه جای رژ زنش باشه

حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . .


من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ


کـ حرفهایـم را دزدیـد !!


از عشــق چیـزے نمـے دانـم


امـا دوستتــ دارم . . .


کودکانـه تـر از آنچـه فکـر کنـے !!


عکس و تصویر دوست دارم من باشم و...توباشی...دیگر هیچ کس... انگاه اغوش گرمت رااز تنت....وبهتریچ بوسه هایت را ...

تو میـدانی …

آنقـدر”دوωـــ❤ــتت دارґ “ڪہ פـَتی اگر …

ωـرم بہ ωـنگ بـפֿـورد…

یـا ωـنگ بہ ωـرم …

از ایـטּ ❤دوωـتت دارґ ❤دωـت بر نـפֿـواهـم داشت❤❤❤

تاریخ : پنجشنبه 9 مهر 1394|10:59 ب.ظ| نویسنده:nina ... |نظرات
 • بـہ امید روزے کـہ:
آقامون بـگہ آماده شو
بگمـ واسـہ چـے؟
با یـہ لحن خـاص بگـہ
بریمـ خرید واسـہ
س
 • بـہ امید روزے کـہ:

  آقامون بـگہ آماده شو

  بگمـ واسـہ چـے؟

  با یـہ لحن خـاص بگـہ

  بریمـ خرید واسـہ

  سیسمونـے پرنـسـس کوچولومون

  منمـ حـسودیمـ شـہ و بگمـ

  مگـہ من پـرنسـسـت نبودمـ هومـ؟

  بگـہ خب شوما مـیشـے مـلکـہ مـن

  اون کوچولوامـ میشـہ

  پرنسـسـس بابایـیش


 • سلامتـے روزے
کـہ بچمون دهنمونوسرویس کنـہ
منم مظلوم برگردم نگات کنم 
توام بلندبخندے وبگـے :دیدے
 • سلامتـے روزے

  کـہ بچمون دهنمونوسرویس کنـہ

  منم مظلوم برگردم نگات کنم

  توام بلندبخندے وبگـے :دیدے چـہ غلطـے کردیم مامانش؟

 • مــرد بــاس بیــاد
زیــر پســت عشقـش
کـامنـت بـزاره ;
کثافتا...
این دختر عشق منه؛
بجز خودم هیچک
 • مــرد بــاس بیــاد

  زیــر پســت عشقـش

  کـامنـت بـزاره ;

  کثافتا...

  این دختر عشق منه؛

  بجز خودم هیچکس حق نداره باهاش کل کل کنه

  (haa) (ehsasi)

  چقد خوشمله مگه نه

  حسودی نکنید دخملاااا


  تاریخ : شنبه 7 شهریور 1394|06:34 ب.ظ| نویسنده:nina ... |مـلکـہ مـن
  هه#

  !هــــی خـانومـی!


  +—قـــبول—+

  $هـمه پسرا لاشـی$

  _____ولـــی____

  ::تو چرا به هـمه میگـی::

  —-< داداشـی >—-

  هــــHEHـــــه

  ☆تعریف از

  داشی انقد لاتیش نکن✘ اگه تو خیالـاتت شاهـ♚ــے


  من⇜تک حکمـم⇝ هم رو خودتم ، هم رو بـے بیــ♛ــت


 • ✘❂↼مــَـʘ͜͡ʘـــטּ פֿــــَــݓـــݦِ رۅزگـــــارҐ ➫
 ⇲⇱مـــــیـاے پـــــیــشــَـــҐ مـــــشــڪـــــے ب
 • ✘❂↼مــَـʘ͜͡ʘـــטּ פֿــــَــݓـــݦِ رۅزگـــــارҐ ➫


  ⇲⇱مـــــیـاے پـــــیــشــَـــҐ مـــــشــڪـــــے


  بـــــپـــــۅش⇲⇱⇁❂✘


 • ببــــــــیـن ☞ واســــــــه بـا مــا پـــــــــریــــدن نـبـایــــــد از ارتــفـــــــاع

بتـــــ
 • ببــــــــیـن ☞ واســــــــه بـا مــا پـــــــــریــــدن نـبـایــــــد از ارتــفـــــــاع

  بتــــــرســــــی ✘ ✘ مـــــــارو تــــــو ‡ شـــــــــــــوک ‡ نشـــــون

  میـــــــدن شــمــــــارو چـــــــــی؟؟؟؟؟ تــــــــو تـــبــــلـیغ ✔

  قـــــــــــــلمچـــــــــــی ✔ هــــــــــــ HeH ـــــــــــــــــه • ﻫـــــــــﯽ ﯾــــﺎﺭﻭ..

ﺷـــــﻨﯿـــــﺪﻡ ☞

ﮔـــــﻔـــــﺘـــﮯ ﺍﺯ ﻣـــــﻦ ﺑــــﺪﺕ ﻣـــــﯿــــــﺎﺩ؟
 • ﻫـــــــــﯽ ﯾــــﺎﺭﻭ..

  ﺷـــــﻨﯿـــــﺪﻡ ☞

  ﮔـــــﻔـــــﺘـــﮯ ﺍﺯ ﻣـــــﻦ ﺑــــﺪﺕ ﻣـــــﯿــــــﺎﺩ؟؟؟؟♡

  ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺧــــــﮯ ﻧــــــﺎﺯ نــــــﺎﺯﮮ ❥

  ﻣــــﻨــﻢ ﺍﮔـــﻪ ﻓـــﺮﺻــﺖ ﺍﯾﻨــــﻮ ﺩﺍﺷــــﺘـــﻡ ﺑـــهــﺖ ﻓــــﮑـــﺮ ﮐـﻨــــــﻢ ✘

  ﺯﻭﺩﺗــــﺮ ﺍﺯ ﺍﯾــــﻨـﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﺑـــــﻪ ﺍﯾـــﻦ ﻧــﺘــﯿــﺠـﻪ ﻣــﮯﺭﺳــــﯿـــــﺪﻡ

  مــَטּ یــــہ عـَقـرَبـــ دآرمـ کــہ اِســمـِشـ #زَبــونـــہ
اَگــہ #نیـــشـ نَـخـوردے بِــدوטּ حــ

  ✘↫جـْٰـٰامعمونْ پــُرشــُده ازٰجـَووٰنـایٰ


  ↵نـْسـٰکـافْـه خْـوروخـِْـشـْتـَکــ پـٰاییـٰنْ ↮✍⇅⇅


  ⇓⇇طـَرفْــ خْـٰـٰارجٰ ازْ مـَجـْٰازی هـیکــَلـشْ⇪


  بـٰـویٰ گــهِ سـَـگــٰ مـیـٰدهٰ


  ↹ مـٰـیاٰد مـَجـْازی حـــَرفْـــ ازْ اُدکلـُنْ تلخ میزنه↻

  تاریخ : شنبه 7 شهریور 1394|06:01 ب.ظ| نویسنده:nina ... |⇜تک حکمـم⇝  ✘♚ به سلامتی من♚✘

  ↹ منی که الان↹ ↙دلم گرفته↘ :/

  و کسی نیست✧
  �� بگه چه مرگته��✘✘

  ⬇منی که دلخوشیم⬇ ◥شده دنیای مـــــجازی◤◐◐

  ◣منی که خوشی
  ◢ ⬆بهم نیومده⬆●●●

  ↶منی که از همه↷ ↞رو دست خوردم↠●●●●

  منی که مرحمه دله همه شدم❤

  �اما خودم همیشه تنهام
   


  ✓ﺣﺎﻟَـــــــﻢ ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﻟَــــــــﻢ ✓

  ヅﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ هــَــمــه ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨــن ﺷـﺎﺩَﻣــﻮ

  ✘ﻓﻘـــَـﻂ ﺗﻮ ﺧَـﻠﻮَﺕ ﻣﯿﭙﯿــﭽﻪ ﺻِﺪﺍی ﻧﺎﻟَـــــــم✘  ♚خّـــرابِـــه وّضــیــعّـــتّــم♚

  ♚پّــــه♚

  ♚نّــکــُـــــن اذیـــّـــتــّـــــــم ♚

  ✔تـویــی کِهبِــه جُمجُمـَـــت شِلیـــــک شِـه
تیـــر نیــم ســاعَت دُنبـــالِ مَغـــزِت می


  ⇦ مَـــــن ‌⇨نه عاشـق هستم و نه محتـاج

   نگـــــاهی که بلغزد برمـن‌…من 《خـــــودم》 هستم و تنهـایی و

  یک حسه غریـب که برصد ✖عشـــــق✖ وهـــــوس می ارزد...


  مثــــل آدَمــــے شـدم ڪہ 
 هیــچ چیــزیــو تَجـربـه نَکـرده 
 ولـــے از همــہ چــے اشبـــــاع شــ

             دورَم پُرِهْ دُشْمَــنِهْ          

   ⚡خَنجَر رِفیقْ پُشــــْـتَِمه⚡

  ✌وَلی پیروزی تو مٌشْـــتَمِه♛ْ   

   ♤ٱسْ بـــودَنَم رُوشـنِه♤❌

  لَفْظُُ و انقدْ کِــشْ نَدِه

     ❤چون بالاسریم عشقمه❤

    
  ~ا زَمــــــُـــونـــــِــه مـــــــــارُو تــــَـــرکــــــ کــــَــرد دَر سَـــرِشـِـــه طَــلــاق l~

  ~ا زَمــــــُـــونــــــِه جـــــــــــایِ شـــیــر زَدِه تــــُــو پــــــــَــروَرِشـِ کــــَــلــاغ l~

  .  چیه کار زمان؟؟؟


  تند میره وقتی همه چی عالیه


  اروم وقتی جای بقیه خالیه


  خوشش بیآد.خود ِش میآد. مِنَّت نَکِش .. {تموم شُد و رَف }

  .


  .

  ســـــازمـــــانِ هَواشِـــــناسے اِعـــــلام کَـــــرد:


  یکم هواى⇦arnia⇨ رو داشتہ باشین


  . . . ✖داغــــــــــونه✖

  .

  هَمـِه دُشمـَـن شُـدَن ...
میخـوآن مُـشتَمـ کـُنـن ...
وَلـی مَـن میخـَندَمـ ...
دیگِهـ مُحـکَمـ

  .

  مَــــن لَــــشو  خُــــــدا نا امـــــید اَز بَنـــــدَشو


  تا مَــــــن زِر زَدَم کَرد تو گوشــــــش پَنـــــبَشو


  [دُنـیـ ـا] کـَرد مـَنـو دَسـتـ بـهـ ِ سـَرَم ،


  از نـوکـ ِ اَنـگـُشـتـم خـَسـتـَ ـس تـ ـا فـَرقـ ِ سـَرَم

  .

  .

  +ﺍِﻣﺮُﻭﺯَﻡ + ﺧِﯿﻠﯽ ﻓَﺮﻕ ﺩﺁﺭِﻩ ﺑﺂ + ﻓَﺮﺩﺁﻣـ+


  +ﺯِﻧﺪِﮔﯿﻤـ + ﻓﯿﻠﻤـ ﺷُﺪِﻫـ ﺧُﻮﺩَﻡ + ﮐﺂﺭﮔَﺮﺩﺁﻧـ +


  [ کی تُخمه دارع ؟! .. اینـایی که RELL زَدَن خِعلی فیلمَن .. : هَع ]

  .


  |

  تاریخ : چهارشنبه 28 مرداد 1394|04:32 ب.ظ| نویسنده:nina ... | ♥رفقای بامرام♥


  خــــــــــــدایــــــا . . .!!!

   

  یـه لحـــظـــــــه  

   

  یـه چیــــزی بگــم ؟

   

  آروم میـگـــم  

   

  بیـــــن خــــودمـون بــــاشـــــه

   

  خـــــــــــودت ازدل مــــن خبـــــر داری

   

  میبینـی کـه هنــــوز نگــفتــه چشـــام

   

   خیــــس شــــــده

   

  امــامیخـوام یـــــه بـــار دیـــــگـه

   

   بـــه خــــودت بگـــم

   

  آروم میگــــم . . .  

   

  " دلـَـم بـــَـراش خیلــی تَنـــگ شُـدهِ ، خـــیلــی"


  "zahra"

   


  تاریخ : پنجشنبه 22 مرداد 1394|05:14 ب.ظ| نویسنده:nina ... |نظرات


  گاه گاه مرور میکنم خاطراتمان را ...


  اما حیف...


  مگر کپی برابر اصل میشود؟  دلم برای اون شبایی تنگ شده ک با کلی ذوق 

  و شوق به خواب میرفتم وقتی بهم میگفتی

  بریم لالا .شب بخیر و شبت پر از ستاره بوووووووووس رو لبات بابای

  دلم برای اون وقتایی تنگ شده وقتی میگفتم دوست دارم میگفتی: 

  من بیشتر و من میگفتم من بیشتر بیشترررر.....

   کجایی برگرد ک با رفتنت تمام خوشی هام بر باد رفت

  ر

  اونا ک میگن غصه نخور همه چی درست میشه

  همه پیکام به سلامتیشون اگه فقط بگن چجوری درست میشه  خیال کردم بری میری از یادم تو رفتی ولی چیزی نرفت از یادم

  تو رفتی و من عاشق شدم از اونی هم ک بودم بدتر شدم  مشکل ما اینه ک وقتی با کسی تموم میکنیم

  خیلی بیشتر در موردش فکر میکنیم تا وقتی کباهاش بودی


  دلم به کما رفته ؛برای مردنش دست به دعا شوید


  تاریخ : پنجشنبه 15 مرداد 1394|02:42 ق.ظ| نویسنده:nina ... |نظرات

  تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2