♛☜خاص فقط خداس☞♛ http://aloneclown.mihanblog.com 2020-07-05T03:06:39+01:00 text/html 2016-01-25T09:00:26+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... هــــــــــــــه.... http://aloneclown.mihanblog.com/post/54 <p style="text-align: center;"><b><img src="http://i.cubeupload.com/W6VcLV.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="409"></b></p><p style="text-align: center;"><b><br></b></p><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">ב</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">یـشَـب <span style="color: rgb(0, 0, 255);">گُـ ـرُسنــﮧ </span>بُـ</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">פּב<span style="color: rgb(255, 102, 0);"> </span></span></font><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">ڪ</span></font>ـُ</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">פּבَ</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">کـ</span></font></span><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">ے</span></font></span> کـِــﮧ <span style="color: rgb(102, 153, 51);">مُـ ـر</span></span><span style="color: rgb(102, 153, 51);"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">ב</span></span></font></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">&nbsp;</span></font></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">چـِ</span></font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">ـﮧ</span></font> آسـا</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">טּ </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">بـ</span></font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">ـِﮧ</span></font> <span style="color: rgb(153, 102, 51);">خـ ـاڪ</span> پَس </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">ב</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">ا</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">ב</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">یمَـ ـش</span></font></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">&nbsp;</span></font></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">פּَ </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">چـ</span></font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">ِـﮧ</span></font> </span><span style="color: rgb(0, 153, 102);"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">ב</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">َر</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">ב</span></span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(0, 153, 102);">نـ ـاڪ</span> تَـر اَز&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><span style="color: rgb(255, 153, 255);"> </span><span style="color: rgb(255, 255, 255);">مَـ ـرگ</span>&nbsp;</span> ا</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">ُפּ </span></font></b></p><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE"><br></span></font></b></p><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">ב</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">استـا</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">טּ </span><span style="color: rgb(102, 51, 102);"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">مـ ـا</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">ב</span></span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">َرَش</span> کـِــﮧ بَراے <span style="color: rgb(51, 153, 153);">خَـ ـریـ</span></span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE"><span style="color: rgb(51, 153, 153);">בَטּ</span> </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">قُـرصِ </span><span style="color: rgb(153, 153, 255);"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">نـانـے</span></span></font></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">&nbsp;</span></font></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(255, 153, 153);"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">تـ</span></span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE"><span style="color: rgb(255, 153, 153);">َטּ</span> </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">بـ</span></font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">ِـﮧ</span></font>&nbsp;<span style="background-color: rgb(204, 102, 204);"> <span style="color: rgb(255, 255, 255);">هَـ ـرزگـے</span>&nbsp;</span> </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">ב</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">ا</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">ב </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">آ</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">ن </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هَـم نـَـﮧ <br></span></font></b></p><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></p><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">از ر</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">פּ</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">ے <span style="color: rgb(153, 51, 102);">هَـ</span></span><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">פּ</span></span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">َس</span> اَز رُ</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">פּ</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">ے<span style="color: rgb(255, 153, 51);"> اِجبـ ـار</span></span></font></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></p><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هَمـسـایـ</span></font><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">ـِﮧ</span></font> اَش&nbsp;<span style="background-color: rgb(102, 153, 51);"> <span style="color: rgb(255, 255, 255);">زیـ ـارَتَـ ـش</span>&nbsp;</span> قَبُـ</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">פּ</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">ل</span></font></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" class=" "><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">&nbsp;</span></font></b></p><b> </b><div align="center"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">مَــ</span></font></span><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">ڪ</span></font>ـِ ــﮧ</span> رَفتـــﮧ بـُ</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE">פּد</span></font><br><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE"></span></font></b></div><b><font size="3" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="HE"><br></span></font></b><p style="text-align: center;"><b><br><img src="http://www.hammihan.com/users/status/original/HM-201310264512856165971412422364.5346.png" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="397"></b></p><p style="text-align: center;"><b><br></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3">☂☁ شاخ <font color="#FFCC66">نیسمممم</font>ممممممم</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"> ولــــی ب<font color="#FF6666">ا این سن </font>کمم مرجع تقلید<font color="#993399"> خیلیاممم</font>م ◕ ‿- </font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><strong><span style="color: #e00db6;">◊ ◊ ◊</span> </strong></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3">.</font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><img src="http://rozup.ir/up/168love/Pictures/25343711.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="335"></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3">بِـہ ڪسآیی <span style="color: #e00db6;"><strong>ڪـہ</strong></span> پُشتِ سَر<font color="#FF9900">توטּ حَر</font>ف میزَنَـטּ</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"> بی<font color="#3366FF"> اِعتِنآ ب</font>آشید</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><font color="#339999">اونآ بِـہ </font>هَمونجآ تَ<font color="#CC0000">عَلُق دآرَن! دَ</font>قیقاً ‘ پُش<font color="#FF6666">تِ سَرتو</font>טּ ‘ [!] ×</font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><strong><span style="color: #e00db6;">◊ ◊ ◊</span></strong></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><br><img style="margin-top: 0px;" src="http://s5.picofile.com/file/8143522600/925054_250983018444445_1359294340_n.jpg" id="irc_mi" height="393" width="393"></b></p><b><br><br></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3">مَـטּ اَزوטּ <strong><span style="color: #0badb0;">دُختَرآم</span></strong> ڪِـہ وَقتی ب<font color="#FF6666">یدآر میشَم</font></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"> ,, <font color="#996633">شِیطوטּ میگِـ</font>ہ ; آخْ آخْ ,, بآز <font color="#993399">ایـטּ بیدآر شُد [</font>!] ×</font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><strong><span style="color: #e00db6;">◊ ◊ ◊</span></strong></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><br><img id="yui_3_5_1_2_1453724346844_726" style="width: 363px; height: 373px;" src="http://s3.picofile.com/file/8187641292/61260208487707540849.png" alt="" height="373" width="363"></b></p><b><font size="3">.</font><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><span style="color: #e00db6;"><strong>دُنیآ</strong></span> پُرہ اَز آدَمآیی ڪِـہ ؛ <font color="#FF6666">بِـہ جآیِ اینڪِـہ</font></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"> <font color="#CC33CC">خودِشوטּُ تَ</font>غییر بدَטּ میخوآ<font color="#CC33CC">טּ جَهآטּُ تَغییر بدَטּ </font>[!] ×</font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><strong><span style="color: #e00db6;">◊ ◊ ◊</span> </strong></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3">.</font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3">.</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><br><img src="http://up.tak-site.ir/images/umgondudhvwmf9mxijuy.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="393"></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><font color="#339999">هیچی بِهتَر اَز ایـ</font>טּ نیس ڪِـہ ڪَس<font color="#CC66CC">یُ دآشتِـہ</font></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3"> <font color="#FF6666">بآشید ڪِ</font>ـہ جُزء جُزءِ <strong><span style="color: #3366ff;">شُمآ</span></strong> رو تَح<font color="#FF6666">سیـטּ ڪُنِـہ ♥ [!]</font> ×</font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong><span style="color: #e00db6;">◊ ◊ ◊</span> </strong></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">.</font></p><font size="3"></font><font size="3">.</font><br><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 8pt" color="#000000" face="Tahoma"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p><div id="postbody"><p style="text-align: center;"><font style="font-size: 8pt" color="#000000" face="Tahoma"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">&nbsp;</font></font></font></font></p></div><p></p> text/html 2016-01-07T09:49:42+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... ایـــــــــــــام امتحانات خر است.. http://aloneclown.mihanblog.com/post/56 <div align="center"><font color="#663366" size="3"><img style="margin-top: 61px;" src="http://upload.tehran98.com/img1/279q1xzehxige8mu9wd.jpg" id="irc_mi" height="300" width="400"><br><br>.<br> ینی من تو کار خدا موندم که چرا وسط سخت ترین سوال امتحان<br>،<br> مسخره ترین آهنگ ممکن تو ذهنت پلی میشه !<br><br> دلکم دلبرکم ، خوشگل بانمکم …<br> .<br><br><br><br><br><br><img style="margin-top: 0px;" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/1/26/12/1422262048755960.jpg" id="irc_mi" height="422" width="377"><br><br>.<br></font> <font color="#663366" size="3">توهمی که هیچوقت عملی نشد :<br><br> امروز از اینجا تا اینجا میخونم فردا بقیشو …<br><br> و دیگر هیچ ! <br><br><br><img style="margin-top: 19px;" src="http://upir.ir/93dey/funny-photo-shomalkade-ir-9-.jpg" id="irc_mi" height="385" width="450"><br><br><br>.<br> هر جا صحبت از « تقلــــــــــب » است<br><br> نام درخشان « دانشجوی ایرانــــــــــی» می درخشد !<br> .<br><img style="margin-top: 42px;" src="http://taranom.farhangi.sharif.ir/img/Post/img/Moragheb.jpg" id="irc_mi" height="338" width="384"><br><br></font><font color="#663366"><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><strong>.</strong></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">فقط سوپ کلم است که حال آدم را بیشتر از امتحان بهم میزند !</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><a href="http://www.3ali3.com" target="_blank">آلبرت انیشتین</a></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366">.</font></p> <font color="#663366" size="3"><img style="margin-top: 28px;" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2015/01/funny-photo-u-Amazing-ir-15.jpg" id="irc_mi" height="366" width="450"><br><br><br>.<br> سلامتی‌ همه استادایی که امتحان می‌گیرن نه انتقام !<br> .<br><br><img style="margin-top: 6px;" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2015/01/funny-photo-u-Amazing-ir-112.jpg" id="irc_mi" height="411" width="450"><br><br></font><font color="#663366"><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#663366">.</font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">امتحان اولین گام در جهت شروع چاپلوسی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"> پیش استاد برای نمره ی ده گرفتن است !</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">کامی نیک صالحی</font></p><font color="#663366" size="3"> <br><img src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/5/24/21/1432485380095127.jpg" style="margin-top: 20px;" id="irc_mi" height="382" width="478"><br><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">تقلب چیست !؟</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">یک سری اعمال ننگین در <a href="http://www.3ali3.com" target="_blank">صورت</a> با عرضه بودن</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"> واین کاره بودن</font><font color="#663366" size="3"> شخص امتحان دهنده آخر عاقبت <br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">خوش وخرمی دارد.نوعی هلو برو تو گلو&nbsp; !</font> </p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3"><img style="margin-top: 37px;" src="http://www.upsara.com/images/eq82_132.jpg" id="irc_mi" height="348" width="480"><br><br></font><font color="#663366"><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">حالا&nbsp; وقت برای درس خوندن داریم، کووو. . .تا فردا</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">زمزمه های&nbsp; شیطانی شب امتحان !</font></p><font color="#663366" size="3"><br><br><img style="margin-top: 0px;" src="https://scontent.cdninstagram.com/hphotos-xaf1/t51.2885-15/s640x640/sh0.08/e35/10296749_963341350413729_1043042252_n.jpg" id="irc_mi" height="422" width="422"><br><br><br><br><br></font></div><font color="#663366"><br><br></font><br> text/html 2015-12-15T06:04:03+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... مم http://aloneclown.mihanblog.com/post/51 <div align="center"><font color="#663366" size="3">.</font><font color="#663366"><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnNvmsbUNtO29UWCE-EI9cfAjl_0mv3pk0JqiAVHXafyS54Aha" style="margin-top: 0px;" class="irc_mut" height="393" width="393"><br><br></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">جَهَنَم هَر ڪَس اونجآستْ ڪِـہ حَرفِشُْ نَفَهمَـטּ [!] ×</font></p><font color="#663366"><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><a href="http://www.amazing.ir/category/gallery/pictures-of-love/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-34047" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/10/photo-text-love-Amazing-ir-3.jpg" alt="عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه , عکس عاشقانه غمگین 2015 " height="334" width="450"></a></font></p><font color="#663366" size="3">.</font><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">گآهی تَنهآ ڪآری ڪِـہ اَز دَستِتوטּ بَرمیآد اینِـہ ڪِـہ <br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">نَـہ تَعَجُب ڪُنید , نَـہ تَفَڪُر , نَـہ تَصَوُر , نَـہ تَحَیُر</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">فَقَط یِـہ نَفَسِ عَمیقُ ایمآטּ بِـہ اینڪِـہ</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"> هَمِـہ چیز اونطور ڪِـہ بآیَد دُرُست میشِـہ ,, [!] ×</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><strong>◊ ◊ ◊</strong></font><font color="#663366" size="3">.</font> </p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><a href="http://www.amazing.ir/category/gallery/pictures-of-love/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-34045" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/10/photo-text-love-Amazing-ir-1.jpg" alt="عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه , عکس عاشقانه غمگین 2015 " height="304" width="450"></a></font></p><font color="#663366" size="3">.</font><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">یِـہ مُدَت ڪِـہ میگذَرہ</font><font color="#663366" size="3">آدَم تو زندِگیِ خودِش تَـہ</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"> میڪِشِـہ ُ فَقَط بِـہ وِسآطَتِ زندِگیِ دیگَرآטּ زندِگی میڪُنِـہ ,, [!] ×</font> </p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><strong>◊ ◊ ◊ </strong></font></p><font color="#663366"><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366"><img style="margin-top: 0px;" src="http://mihangram.com/wp-content/uploads/2015/11/love-picture-30-mihangram.com-5.jpg" id="irc_mi" height="393" width="423"></font></p><font color="#663366" size="3"><strong></strong></font><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">ڪَسی ڪِـہ مَعذِرَت خوآهی میڪُنِـہ ,, یَعنی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"> اوטּ رآبطـہ رو بیشتَر اَز غُرورش ” دوست دآرہ ,, [!] ×</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><strong>◊ ◊ ◊ </strong></font></p><div align="center"><font color="#663366"><img style="margin-top: 0px;" src="http://www.funyfaz.ir/wp-content/uploads/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-23.jpg" id="irc_mi" height="393" width="393"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">هَمیشِـہ روزآیی هَست ڪِـہ آدَم تو اوטּ “</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">ڪَسآیی رو ڪِـہ <strong>دوست</strong> دآشتِـہ , بیگآنِـہ “میدونِـہ ,, [!] ×</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><strong>◊ ◊ ◊ </strong></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3">.</font><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><a href="http://www.amazing.ir/category/gallery/pictures-of-love/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-34046" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/10/photo-text-love-Amazing-ir-2.jpg" alt="عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه , عکس عاشقانه غمگین 2015 " height="340" width="450"></a></font></p><font color="#663366"><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">یِـہ مَرَض هَست بِـہ نآمِ ” یَنی اَلآטּ دآرہ چی ڪآر میڪُنِـہ ؟ ” ,, [!] ×</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><strong>◊ ◊ ◊ </strong></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><div align="center"><font color="#663366"><img style="margin-top: 57px;" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu6965.jpg" id="irc_mi" height="279" width="450"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#663366"><br></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">دُنیآم پُر اَز اِحسآسِـہ ” اَمّآ ,, وآسِـہ خِیلیآتوטּ ” جآ نیست D: ,, [!] ×</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><strong>◊ ◊ ◊ </strong></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3">.</font><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><strong><img src="http://www.dailysun.ir/wp-content/uploads/2015/04/711.jpg" style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" height="393" width="393"> <br></strong></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">نَبآشی پیشَم ,, دیوونِـہ میشَم ,, <br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">مِثِ اِسفَندِ رویِ آتیشَم ,, اَز هَمِـہ دُنیآ ” مَـטּ میخوآم تَنهآ</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">سَهم مَـטּ ” بآشی ,, ایـטּ شُدِه رویآ ,, دِلِ مَـטּ <br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">پیشِ دِلِ تو گیرہ ,, تو نَبآشی ,, بی تو میمیرہ ,, بی تو میمیرہ</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><strong>◊ ◊ ◊ </strong></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366"><img style="margin-top: 0px;" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-20151680262650205471437926879.5027.jpg" id="irc_mi" height="393" width="407"></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">رآبِطِـہ هآ هیچوَقت بآ مَرگِ طَبیعی نِمیمیرَטּ ,, <br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">خودخوآهیُ بَداَخلآقیُ غِفلَت اونآ رو اَز بِیـטּ میبَرہ ,, [!]</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><strong>◊ ◊ ◊ </strong></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#663366" size="3">.</font><div align="center"><font color="#663366"><img style="margin-top: 0px;" src="http://rozup.ir/up/lorpatough/wp-content/photo/instagram/2/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%852.png" id="irc_mi" height="393" width="416"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">بَعضی وَقتآ خُدآ رو بُزُرگ میبینَم ,, بَعضی وَقتآ هَم ڪوچیڪ</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">ایـטּ تو نیستی ڪِـہ بُزُرگ میشیُ ڪوچیڪ ,,</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"> مَنَم ڪِـہ گآهی نَزدیڪ میشَمُ گآهی دور ,, [!] ×</font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3"><strong>◊ ◊ ◊ </strong></font></p><font color="#663366" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3">.</font></p><font color="#FF9966" size="3"></font><br> text/html 2015-12-02T05:58:20+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... .... http://aloneclown.mihanblog.com/post/52 <font color="#663333"><br></font><div align="center"><font color="#663333" size="3"><img title="خْوابِتـْـــــ نِمْیـــــــبـــــــَرِهْ" src="http://up.lover-99.ir/view/595626/488.jpg" alt="خْوابِتـْـــــ نِمْیـــــــبـــــــَرِهْ" border="0"><br><br></font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3">↩ مـــــــنُـــــــــو یـــــــﮧ مُشـــــت شــــــــــــعرِہ خَطـــــ خَطــــــــــے !</font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><font color="#663333" size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3">↩ بیــــــــــزارم اَز ایــــــــــن ✘دُنیــــــــآے✘ لَعنتــــــــــے !</font></p><div align="center"><font color="#663333" size="3"><br><br><img style="margin-top: 0px;" src="http://www.hammihan.com/users/status/original/HamMihan-2015647313285853601432924868.6926.jpg" id="irc_mi" height="393" width="393"><br><br>حــآجـــــــــــے مــــَـــــــــن دودہ تــــُـــــــــو<br><br>&nbsp;شُشهـــــآم بـهـــــــم فــــــــــــآز میـــــــــــدہ <br><br>گــــُـــــــــــم ڪـــــــــــــــَردَטּ ❂✘حقیقــــــــَـــت✘❂<br><br>&nbsp;تـــــُـــو دُنیـــــــآش بــــِـــــــم حــــــــــــآل میـــــــــــدہ <br><br><img style="margin-top: 27px;" src="http://www.funyfaz.ir/wp-content/uploads/%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D9%81%D8%AA1.jpg" id="irc_mi" height="339" width="423"><br><br>⚡️◀️⇜خُـــــــــــــــــدا چِـــــرا نِمیگیـــری دَستَــــــم ▶️ <br><br><br>⚡️◀️⇜ بِبیــــــــــــنْ مشـــــــتـــی مَنَـــــــم خَستَـــــــم▶️✔️<br><br><img style="margin-top: 0px;" src="http://s1.freeupload.ir/i/00061/nfmbarhvs8uf.png" id="irc_mi" height="393" width="391"><br><br><br>★شــــــــــدے واســــــــــہ همـــــــــہ سوژه ے خَنــــــــــده <br><br>هــــــــــہ!جنــــــــــده خانــــــــــم بگــــــــــو قیمتتــــــــــ چنــــــــــده‌؟؟‌ <br><br>بــــــــــویــــــــــے ڪہ از تنتــــــــــ میــــــــــاد فڪ نڪن<br><br>&nbsp;اُدڪلڹِ تَــــــــــلخِ یــــــــــہ مَــــــــــرده <br><br>همَــــــــــش بــــــــــوے هــــــــــوس و گنــــــــــده★ <br><br><br><br><br><img style="margin-top: 0px;" src="http://uploadgoogle.ir/uploads/1400951272881.jpg" id="irc_mi" height="393" width="378"><br><br>&nbsp;اَلاטּ ڪِـہ جـُدا شُـدیم اینو تـو خَـواستے نـَہ <br><br>&nbsp;یَـعنے پَــرورش مـیـدَادَم مـاَر تـو آسـتـیـنـم <br><br>&nbsp;وَایـسـتَـا بِـیِـنَـم ڪُـجَـا مـیـرے بـے مَــטּ <br><br>&nbsp;اونـقَـد مَـردَم ڪِــہ هَـر روز دآرَم تَـآوانِ تــو مـیـدَم<br></font><font color="#663333"><br><img style="margin-top: 0px;" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/1/16/22/1421435404802588.JPG" id="irc_mi" height="393" width="376"><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3">اَز بیـטּ دو وآژه یِ اِنسآטּُ اِنسآنیَت ؛ اَوَلی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"> تو ڪوچِـہ ها ُدُوُمی لآ بِـہ لآیِ ڪِتآبآ سَرگَردونِـہ [!] ×</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><font color="#663333"><br><br><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3GZi9BVQmI3yqVDyafbtVKvnfeRXN-Y7PdTDDLJ1cgHgZVCty" style="margin-top: 0px;" class="irc_mut" height="393" width="368"><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3">هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست ؛</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"> گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!] ×</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><font color="#663333"><br><br><br><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOlKzr_r6_wWgRSd3XwuqtpNdNb-3mrWEwnDVWmElnhkVWDivc" style="margin-top: 0px;" class="irc_mut" height="393" width="393"><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3">بَعضی وَقتآ خُدآ رو بُزُرگ میبینَم ,, بَعضی وَقتآ هَم ڪوچیڪ</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><font color="#663333" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3">ایـטּ تو نیستی ڪِـہ بُزُرگ میشیُ ڪوچیڪ ,,</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"> مَنَم ڪِـہ گآهی نَزدیڪ میشَمُ گآهی دور ,, [!] ×</font></p><p style="text-align: center;"><img style="margin-top: 0px;" src="http://donbaler.com/thumb/?src=http://cdn.donbaler.com/1/2014-06-14_donbaler_1402768088817963_orig.png&amp;h=480&amp;w=600&amp;zc=3&amp;q=75&amp;a=c&amp;cc=000000&amp;ct=1" id="irc_mi" height="393" width="386"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><br><font color="#663333">[..ـایٰـنجٰآ مـٰآدَر بُـزُرگٰآموـنْـ..] [..ـدیگِ‍ قِـصِه‍ نِمیگـَ‌ن..] <br></font></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"> [..ـآخِه‍ بَـچِه‍ هـٰآ دیگِـ..] [..ـبِه‍ تَـهِ‍ قِصِــه‍ رِسیـْدَنـ..] </font><font color="#663333"><br></font></p><font color="#663333"><br></font><br> </div> text/html 2015-11-25T16:47:57+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... http://aloneclown.mihanblog.com/post/50 <div align="center"><br><img src="http://www.kolobok.us/smiles/artists/mother_goose/MG_124.gif" border="0" hspace="0"><br><br><b><font color="#CC6600" size="3"><font color="#FF6666" face="arial,helvetica,sans-serif"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">سلاااااااااام دوستای گلم خوبید ایشالا که خوب باشید <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/26.gif">عزیزانم یکی از دوستای گلم وبی ساخته واس مسابقات درون مدرسه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/26.gif"><br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif">خوشحالمون میکنید که برید به وبش و در مورد موضعات وبش نظراتونو بگید خواهشا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif">ا<br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">کامنت عاشقانه نزارید فقط علمی ویا در مورد مطلبش چون وب مسابقه ایست<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br>http://mehr1394.avablog.ir</font><font color="#FF6666" face="arial,helvetica,sans-serif"><br><br></font><img id="ctl00_ctl00_2138" style="border-width: 0px;" src="http://www.msnhiddenemoticons.com/Library/extra_large/school/default/laurea.gif" alt=""></font></b><br></div> text/html 2015-11-13T09:02:18+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... عشق.....هــــه http://aloneclown.mihanblog.com/post/49 <div align="center"><font color="#996633"><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/6/13/1/1434141180089218.jpg" alt="عکس و تصویر ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ... ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ... ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ... ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ، ﺑﺎﺵ ! ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ..." height="346" width="326"><br><font size="3"><br>وقــتے کســے<br><br> با همــہ یِ وجــودش تو رو دوســت داره ....<br><br> فــکر نــکن<br><br> تـو خــیلے تـک و دلـربایـــے ....!!<br><br> فــکر نــکن خیــلے سـرتـری...!"<br><br> اون خیــلے تکــہ<br><br> کــہ تــویِ ایــن دنیــایــے کــہ<br><br> کــسے پـایِ کســے <br><br> نمــے مــونـہ .... ~~&gt; پــایِ بــد و خــوبـت مــونـده ...</font>.!<br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#996633"><br></font><div><font color="#996633"><br></font><br><p style="text-align: center;"><img src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2014/9/19/14/1411121581808240.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 70px;" height="368" width="368"></p><p style="text-align: center;"><br></p></div></div><div align="center"><font color="#996633"><strong><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">سلامتی اونایی که؛</font></font></strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-size: 8pt;"><div style="text-align: center;"><strong></strong></div></font></font></font></div><div align="center"><font color="#996633" face="arial,helvetica,sans-serif"><br><font style="font-size: 8pt;"><div style="text-align: center;"><strong></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><font size="4">براشون مهم نیست عشقشون قشنگترین</font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong></strong></div></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#996633"><br></font><font style="font-size: 8pt;"><div style="text-align: center;"><font color="#996633"><strong></strong></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#996633"><strong><font size="4">موجود دنیا باشه</font></strong></font></div><div style="text-align: center;"><strong></strong></div></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br><font style="font-size: 8pt;"><div style="text-align: center;"><strong></strong></div><div style="text-align: center;"><font color="#996633"><strong><font size="4">فقط می خوان کسی کنارشون باشه که</font></strong></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#996633"><strong></strong></font></div></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#996633"><br></font><font style="font-size: 8pt;"><div style="text-align: center;"><font color="#996633"><strong></strong></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#996633"><strong><font size="4">بشه باهاش قشنگترین</font></strong></font></div><div style="text-align: center;"><strong></strong></div></font></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br><font style="font-size: 8pt;" color="#996633"><div style="text-align: center;"><strong></strong></div><div style="text-align: center;"><strong><font size="4">دنیا رو ساخت!</font></strong></div></font></font></div><div align="center"><br><font style="font-size: 8pt;" color="#996633" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><strong></strong></div></font></div><div align="center"><br><font style="font-size: 8pt;" color="#996633" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><strong></strong></div></font></div><br><div align="center"><font color="#996633"><br><img style="margin:0 auto" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/1/2/16/1420202454659058.jpg" alt="عکس و تصویر ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ..."><br><br></font></div><p align="right"><font color="#996633"><strong><font face="Arial" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از روزی که نامتـــ</font></strong></font></p><p align="right"><font color="#996633"><strong><font face="Arial" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ملکه ی زهنـــــــــــم شد</font></strong></font></p><p align="right"><font color="#996633"><strong><font face="Arial" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احساس می کنمــــــــ جمجمه ام</font></strong></font></p><p align="right"><font color="#996633"><strong><font face="Arial" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; باشکوه ترین امپراطور دنیاستــ<br></font></strong></font></p><div align="right"><font color="#996633"> </font></div><p align="right"><font color="#996633">&nbsp;</font></p><div align="right"><font color="#996633"> </font></div><br><font color="#996633"><strong></strong></font><p style="text-align: center;"><font color="#996633"><br><img style="margin-top: 0px;" src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/4/29/15/1430304835718324.png" id="irc_mi" height="393" width="355"></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">مـَטּ اَز פـَـرارَتـ چَشمـانَتـ یَــפֿ میزَنـمـ<br></font> <font color="#996633" size="3"><br> وَ اَز سَرمـآے نگـآهَتـ آتَشـ میگیرَمــ<br></font> <font color="#996633" size="3"><br> مَرכآنگـے هـآے تـُو فیـزیـڪ رآ هَمـ نـآبـوכ میــڪُـنَـכ !<br></font> <font color="#996633" size="3"><br> مـَرا ڪِـہ כیگـَر هیچــ ! </font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633">&nbsp; <img style="margin-top: 79px;" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/7/13/17/236x236_1436792568628550.jpg" id="irc_mi" height="336" width="337"></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633">چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است<br></font> <font color="#996633"><br> مثل همین باران بی سوال<br></font> <font color="#996633"><br> که هی می بارد<br></font> <font color="#996633"><br> که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!</font></p><p style="text-align: center;" align="center"><br></p><p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/5/6/5/1430872978804458.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 29px;" height="355" width="349"><font color="#996633">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><br></p><div class="comment_row-body" align="center"> <font color="#996633"><br><font size="3">اینــــ بـــــار ڪــــہ آمــــدے<br> <br> دستــانتــ را روے قلبمـــ بـــگـذار<br> <br> تـــــا بفهمــے اینــــ دلــــ …<br> <br> بــــا دیــــد نــــ تــــــــو<br> <br> نــمــے تــپـــد<br> <br> مــے لـــــــرزد </font></font></div><font color="#996633" size="3"> </font><div class="clearfix" align="center"> </div><br><br><br><font color="#996633" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/6/23/14/1435051982438287.jpg" alt="عکس و تصویر " height="434" width="371"></font><br>&nbsp;<br><div align="center"><font color="#996633" size="3">چقَـבر پــَـر می ڪِشَـב دلـَـ♥ــمـ </font><br><br><font color="#996633" size="3"> ♥ بـﮧ هــَـ♥ــوآی تـُـو </font><br><br><font color="#996633" size="3"> ♥ اِنگـــآر تَمـآمـِ پـَرَنـבه ـهآی جَهـآטּ בر قـَلبـ♥ـَمـ</font><br><br><font color="#996633" size="3"> ♥ آشیــ♥ـآنـِـﮧ ڪَرבه اَنـב </font><br><br><br><br><font color="#996633"><font size="3"><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2013/8/1375741118007601.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="508" width="339"></font></font><br><br><font color="#996633"><font size="3">ایــن هـمـــه دلتنگــــے ..</font></font><br><font color="#996633"><font size="3"> </font></font><br><font color="#996633"><font size="3"> نـــه بــــا خوانـــدن کـَــم مـــے شـَـود ..</font></font><br><font color="#996633"><font size="3"> </font></font><br><font color="#996633"><font size="3"> نـــه بــــا نوشتـــن ..</font></font><br><font color="#996633"><font size="3"> </font></font><br><font color="#996633"><font size="3"> دلـــم ♥آغــــوشــِ گـَــرم♥ مــے خـــواهَــد</font></font><br><p style="text-align: center;" align="right"><font color="#996633"><img src="http://up.tafrihi3.ir/up/tafrihi3/Pictures/love1/love-girl-and-boy-rh-n-5.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 89px;" height="331" width="362"></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ،</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">ﺑﺎﺵ !</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ .</font></p><br> </div><font size="3"> </font> text/html 2015-10-25T10:43:28+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... حقیقت تلخ زندگی.. http://aloneclown.mihanblog.com/post/48 <div align="center"><font color="#996633" size="3"><br></font><font color="#996633" size="3"><b>♛</b>خواهشـــــــــا اول بخونید بعد نظر بدید</font><font color="#996633" size="3"><b>♛</b><br></font><font color="#996633"><br><font size="3"><font size="3"><img src="http://s3.picofile.com/file/8200939650/ry2268y2ato3zcoinrm4.jpg" alt="" height="309" width="461"><br></font><strong>اینجا همه یاسنگ میفروشند<br><br></strong><strong>یا سنگ میزنند<br><br></strong><strong>یاسنگ می اندازند<br><br></strong><strong>یا سنگ دل اند<br><br></strong><strong>یا نگاهشان سنگین<br><br></strong><strong>مانده ام با این دل بلورین اینجا چه میکنم ....<br><br></strong><img src="http://s3.picofile.com/file/8194172326/1426539992799944.png" alt="" height="452" width="452"><br></font></font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><strong>زندگی</strong> نوشتنی زیاد داره...</font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><br> اما گاهی هیچی پیدا نمیکنی که بنویسی جز..</font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><br><strong> سکوت</strong>... <strong><span class="st"><br></span></strong></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><div align="center"><font color="#996633" size="3"><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8193487492/10_17_9412152562.jpg" alt="" height="327" width="438"><br><br>ا کیفیت ترین چیز تو زندگیمون <strong>درد</strong> <br><br>بود چون هر چی کشیدیم پاره نشد..!<br><br><img src="http://www.saelin18.com/wp-content/uploads/2012/03/26.jpg" alt=""><br><br><font size="2"><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;">دیروز کودکی در امتداد کوچه های پر از بی کسی<br><br>&nbsp;این شهر شلوغ ، دست تمنایی به سویم دراز کرد<br><br>&nbsp;، خالی تر از تمامی آرزوهای کودکانه ...<br><br></span></span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"> دنیا عوض شده ، کودکان به دنبال نانند و ما ؟!؟!؟!</span></span></strong></font><br><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"></span></span></strong><br><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"></span></span></strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://previous.presstv.ir/photo/20121204/karimi20121204050936653.jpg" alt="" height="263" width="410"></font><font color="#996633" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><strong><span style="font-size: small;"><sup> روزهاے برف</sup><sup>ــے</sup> طولانــے ترنـב ،<br><br><br></span></strong></font></div><font color="#996633" size="3"> </font><div style="text-align: center;"><div align="center"><font color="#996633" size="3"><strong><span style="font-size: small;">برای <sub>ڪـودڪـے </sub>ڪـﮧ از سوراخ ڪـفشش...به زمستاטּ می نگرב !<br><br></span></strong><strong><span style="font-size: small;"></span></strong><img src="http://images2.persianblog.ir/525401_WIkJDGSP.jpg" alt="" height="303" width="401"><br></font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3">یه روزی میاد <br></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3">که بعدش دیگه مهم نیست</font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3">فردایی در کار هست یا نه <br></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3">اون روز روزیه که <strong>مــ♥ـــادرت و پــــ♥ـــدرت</strong> پیشت نیستن<strong><br></strong></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><div align="center"><font color="#996633" size="3"><br><img src="http://images2.persianblog.ir/525401_sZrkEJtU.jpg" alt="" height="336" width="448"><br><br><strong>لعنت خدا به کسی که کودکی رو آزار میده<br><br></strong><strong></strong><img src="http://images2.persianblog.ir/525401_5AS8TF4p.jpg" alt="" height="319" width="463"><br><strong><br>ادبیات شاید نتواند جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد ،<br><br></strong><strong>شاید نتواند از مرگ یک کودک جلوگیری کند ،<br><br></strong><strong>ولی میتواند کاری کند که دنیا به آن فکر کند ...<br><br></strong><strong></strong><img src="http://images.persianblog.ir/525401_zNyoTcSg.jpg" alt="" height="324" width="457"><br></font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><strong>گاهی زندگی کردن بیشتر از تیر <br></strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><strong>زدن به خود، دل و جرأت میخواهد..</strong><br><strong></strong></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><span style="font-size: x-small;">آلبر کامو</span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><br><img src="http://images.persianblog.ir/525401_zbob23u7.jpg" alt="" height="328" width="464"></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><span style="font-size: small;"><strong>آنچه از همه دردناک تر است فقر و بیماری نیست</strong></span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><span style="font-size: small;"><strong></strong></span><br><span style="font-size: small;"><strong>بیرحمی مردم نسبت به یکدیگر است !</strong></span></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><span style="font-size: x-small;">ژان کریستف</span></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><div align="center"><font color="#996633" size="3"><img src="http://images.persianblog.ir/525401_LeKSBPkl.jpg" alt="" height="315" width="443"><br></font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><strong>کارگر شهرداری پشته گاریش نوشته</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><strong><br></strong></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><strong>به کارم نخند ، محتاجه روزگارم.....</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><strong><br></strong></font></p><font color="#996633" size="3"></font><div align="center"><font color="#996633" size="3"><img src="http://images.persianblog.ir/525401_W8xKiVgW.jpg" alt="" height="284" width="428"><br></font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><strong>عمق فاجعه را دلقکـــی فهمید</strong><br></font> <font color="#996633" size="3"><br><strong> که به زور جلوی گــریه اش را گرفت</strong><br></font> <font color="#996633" size="3"><br><strong> تا <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گـریم خــنده اش</span> پاک نشود...</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><br><img src="http://images.persianblog.ir/525401_UFUb3c4u.jpg" alt="" height="443" width="384"></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><strong>فقط کسانی که مورد تبعیض قرار گرفته اند می دانند</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><strong></strong><br><strong>چقدر آزار دهنده است <br></strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><strong></strong><br><strong>هر کسی درد را به شیوه ی خودش حس می کند <br></strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#996633" size="3"><strong>،</strong><br><strong>هر کس جای زخم های خودش را دارد </strong></font></p><br> </div> text/html 2015-10-12T14:41:56+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... ☜۩عاشقانه هــــــــــــا۩☞ http://aloneclown.mihanblog.com/post/45 <div align="center"><p align="center"><font color="#663333" size="3"><img style="width: 479px; height: 319px;" src="http://nightnama.ir/post1/uploads/amazing-aw-boy-couple-Favim.jpg"></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بـﮧ سلامتیِ اونے ڪـﮧ وقتے بوכیم</span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> {باهاموטּ} حال ڪرכ</span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> اگـﮧ نبوכیم <br></span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">{ازموטּ} یاכ ڪرכ ...!</span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اونے ڪـﮧ اگـﮧ بوכیم {כعاموטּ} ڪرכ</span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> اگـﮧ نبوכیم {آرزوموטּ} ڪرכ ...!</span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اونے ڪـﮧ وقتے {بوכیم} خنـכیـכ اگـﮧ {نبوכیم} نالیـכ ...!</span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سلامتے اونے ڪـﮧ هر چنـכ {כلخور} بوכ ولے <br></span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">واسـﮧ {כلخوشے ما} خنـכیـכ ...! <br></span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; سلامتی ادد لیستای خودم که منو تحمل میکن</span></font></p><p align="center"><br><img alt="عکس زیبا و احساسی از دختر و پسر" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/emotional-gir-and-boy%20%281%29.jpg" title="عکس زیبا و احساسی از دختر و پسر" height="333" width="456"></p><p align="center"><font color="#663333" size="3">اونـــی کِه مالـــِه مَنِه ..♥♥ یَعنـــــی مـــــــالِـــه مَنـــــــــه... <br></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3">✋↩♚↪ یا بِهِش میرِسَم..??✔ ✘✘ یا نِمیزارَم</font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"> کَســــی بِهِش بِرِســـــه.. وســــلام✔</font></p></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3">&nbsp;</font><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/1/25/18/1422199248337418.jpg" alt="عکس و تصویر فرزان" height="333" width="429"></p><div align="center"><font color="#663333" size="3"> </font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">√<sup>&nbsp;ﺧـﺎﺹ</sup> ﺑــﻮבטּ ﺑـہ ﻃــﺮﺯ<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">عکس</span>ﺍﻧـבﺍﺧﺘـטּ ﻧﯿـ<span style="font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline ! important;">ωـ</span>ـﺖ،</span></font></p><div align="center"><font color="#663333" size="3"> </font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ﺑـہ ﻃــﺮﺯ ﻓڪـﺮ ڪـﺮבﻧـــﻢ ﻧﯽ<span style="font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline ! important;">ـ</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline ! important;">ωـ</span>ـﺖ...</span></font></p><div align="center"><font color="#663333" size="3"> </font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ﺧـﺎﺹ ﺑــﻮבטּ ﺑـہ<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> ﺍﺧـﻠـﺎﻗـہ...</span></span></font></p><div align="center"><font color="#663333" size="3"> </font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ﺑـہ ﺧـﻮﺏ ﺑـﻮבﻧـہ...</span></font></p><div align="center"><br><br></div><div align="center"><font color="#663333" size="3"><br></font></div><div align="center"><img style="width: 421px; height: 421px;" class="shrinkToFit" alt="http://nightnama.ir/post1/uploads/nightx4.png" src="http://nightnama.ir/post1/uploads/nightx4.png"></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><em>✘&nbsp;</em> ﻡــﹸﺥﺁﻃـﹷـﺐ ﺧـــﺂﺹ <em>✘</em></span></font></p><div align="center"><font color="#663333" size="3"> </font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ﻡے ﻧﹻﻮﯾــωــﹷﻤــ ﮐـﹻـﻬـ ﺗــ ــﻮ ﺑﹻــﺨﻮﺍﻧــے ،ﺍﹶﻣـــﺂ</span></font></p><div align="center"><font color="#663333" size="3"> </font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><sup>ﺣﹻﯿﻔــــ...!</sup></span></font></p><div align="center"><font color="#663333" size="3"> </font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">בﯾﮕـﹷـــﺮﺁלּ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻬـ ﻫـــﺂے ﻣــﹷﺮﺍ ﻣـےﺧـــﻮﺁﻧﻨـﹶב<br><br>ﻭﹶ ﯾــ ـــﺂבﹺ ﻋــﹻﺸﻘــــﹺ<br><br>ﺧﹹـــﻮבﹺﺷﺂלּ ﻣـے ﺍﹸﻓﺘـــﹷﻨـב...!<br><br>ﻭﹶ ﺗــ ـﹹـــﻮ...</span></font></p><div align="center"><font color="#663333" size="3"> </font></div><div align="center"><div align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ﺣــﹷﺘـے&nbsp; ﻧﹻﮕـــــﺂﻫــے ﻫـﹷﻤــ ﻧـﹻﻤــے ﮐـﹹـﻨـے...</span></font><br><br><font color="#663333" size="3"><img class="alignnone size-full wp-image-3367" alt="3_27_1340327024_04_1340095727-hay-tha-thu-cho-em-1" src="http://farsigozar.com/wp-content/uploads/2013/12/3_27_1340327024_04_1340095727-hay-tha-thu-cho-em-1.jpg" height="282" width="415"></font><br><br><font color="#663333" size="3">♥ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭا ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻡ...♥ ♥ﻭاﺩاﺭﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ک</font><br><br><font color="#663333" size="3">....♥ ♥ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻢ.♥.. ♥♥ﺟﺰ ﺗﻮ......</font><br><br><font color="#663333" size="3">.♥ ♥ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭا ﮔﺮﻩ ﺑﺰﻥ♥ ♥ﺑﻪ ﻫﺮﻟﺤﻆﻪ ی ﻣﻦ.... </font><br><br><font color="#663333" size="3">♥ﺣﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ....♥ ♥ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻮ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﻨﻲ...♥</font><br><br></div><div align="center"><font color="#663333" size="3"><img title="عکس های دو نفره عاشقانه و رومانتیک" src="http://up.nicknaz.com/view/237828/1.jpg" alt="عکس های دو نفره عاشقانه و رومانتیک" height="370" width="428"></font><br></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;">تنهـا برنامه اے کــه تـِکرارش آرزوےِ هر روز مـَن استــ</span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;"><br></span></font></p><div align="center"><font color="#663333" size="3"> </font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;">پـَخشِ زنده ےِ نگـاهِ توستــ …</span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;"><br></span></font></p><div align="center"><font color="#663333" size="3"> </font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;">هَمیـن…</span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><br><img src="http://up.lifesms.ir/up/lifesms/mehr-92/love-1.jpg" alt="http://up.lifesms.ir/up/lifesms/mehr-92/love-1.jpg" height="353" width="418"></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3">چـــﮧ بــــمانـــے ، چــــﮧ نــَـمــــــانــے</font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3">منی دگـــــر وجــود نـــَــدارد. . .</font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3">یا در تـــو حل می شــوم</font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3">یا بــے تــو گــــــُم .. <br><br></font><font color="#663333"><br></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><img style="" src="http://nightnama.ir/post1/uploads/5655555.png"></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3">شــ♚ــاه قَلبـ❤ـــم کَســـیه . . .↪<br><br>↩ که تَنهــــــا مــلــکــه قَلبـــ❤ـــش<br><br>↩ مَـــMeـــنم ↪</font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><img src="http://up.lifesms.ir/up/lifesms/mehr-92/3/18.jpg" alt="http://up.lifesms.ir/up/lifesms/mehr-92/3/18.jpg" height="344" width="393"></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3">آسماלּ قلبـ♥ـم کمے تا قسمتے بنـᓅـــش است<br><br>گویا عشـ♥ــق بـہ مانند دریایت<br><br>با سـ♥ــرخے خوלּ در رگهایم<br><br>یکـــے شدہ </font></p><p style="text-align: center;"><br><font color="#663333" size="3"><img id="ncode_imageresizer_container_10" class="alignnone size-full wp-image-35567" src="http://www.funyfaz.ir/wp-content/uploads/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-11.jpg" alt="والپیپر رمانتیک,عکس پس زمینه با موضوع عشق,عکس با کیفیت بالا دختر و پسر,تنهایی دختر پسر,عکس های دو نفره,عکس عاشقانه دونفره,عشق در لحظه اول,زیبا ترین تصاویر عشقی,عکس عشق بین پسرا و دخترا,والپیپر عاشقانه رمانتیک,شیک ترین عکس دخترا" height="294" width="422"></font><br><br><font color="#663333" size="3">❤توش چے دیدے کہ ❤عاشقش شدے؟</font><br><br><font color="#663333" size="3">&nbsp;❤آخہ اینم سوالہ ❤کہ تو میپرسی؟ </font><br><br><font color="#663333" size="3">❤اگہ قرار بود توام ببینے‌، ❤کہ تو عاشقش میشدے</font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/9/3/8/1441252426031277.JPG" alt="عکس و تصویر " height="313" width="427"></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;">مـنـــــــ فـقـط یکــــــ بلیتـــــــ رفتــــــــــ مــےخـواهم</span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;"><br></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;">ـبــے بــرگـشتـــــــــــ !!!بــہ سـویـــــــــــ آغوشــــــــــ تــــــ♥ــــــو .....</span></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><img style="margin:0 auto" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/7/29/0/1438114258455614.png" alt="عکس و تصویر ♥♥♥♡♡♡♡"></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3">آخـــــرین فـــــردی کـــــه ,درســـــت قبـــــل از خـــــواب <br></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3">,</font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3">در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ...کســـــی اســـــت</font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"> کـــــه"قلــ♥ــب" شمـــــابـــــه او تعلـــــق دارد ..!دوستتدارم</font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/2/18/1438523141458334.jpg" alt="عکس و تصویر منو عشقم" height="360" width="396"></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;">دُنیآ رآ میدَهَمـ بَرآی لبخَندَتـ</span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;"><br></span></font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;">هَرآسی نیستـ</span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;"><br></span></font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;">شآد کـِه بآشی</span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;"><br></span></font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333" size="3"><span style="font-size: small;">دُنیآ دوبآرهـ از آنــِ مَن خوآهد شُد . . . .!</span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><br><img alt="" style="" src="http://nightnama.ir/post1/uploads/1382678273.png" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;" align="center"><br></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چـﮧ ڪَسـے مـے گویـَב בورے ســَـرבے مـے آورב ؟</span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">وَقتـے ڪـﮧ هَنــوز بـا یـاבَت ،</span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663333"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بَنـב بَنـב وجــوבَم گـَـرم مـے شوَב . ..</span></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><br></div> text/html 2015-10-05T08:58:18+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... سلامی همه رفقاااا.... http://aloneclown.mihanblog.com/post/43 <div align="center"><font color="#663333" size="3"><b>&lt;&lt;تقدیم به بهترین دوسـتـــــــــــــــم نینا&gt;&gt;<br></b><br><br><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/7/12/19/1436713977090201.jpg" alt="عکس و تصویر ........." height="376" width="352"><br><br>♣رفاقت مـا مثله پـیـازه...♣ ↼لایـه هاش <br><br>به هم چـسـبـیـده..<br><br>.⇁ ✌⚡هرکی بخواد جدامون کنه اشـکـش در میـاد!!!⚡<br><br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/5/4/23/1430767233621372.jpg" style="margin-top: 44px;" id="irc_mi" height="351" width="332"><br><br>خاک تنها رفیق ادمه که از اول خلقت تا<br><br>&nbsp;مرگ با رفیقش قهرنمیکنه خاکتم رفیق<br><img src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/4/27/10/1430114021690094.jpg" style="margin-top: 46px;" id="irc_mi" height="445" width="333"><br><br>به سلامتی رفیقی که هیچی خودش نداشت<br> <br>اما بهم گفت رفیق اگه کور باشه و کچل اما <br><br>اگه فقط یذره معرفت داشته باشه آدم براش جون میده <br><br>هرچند چیزیم نداشته باشم کجایی رفیق<br><br><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/9/8/23/1441738299088729.jpg" alt="عکس و تصویر فقط رفیق خودمو عشـــقه" height="337" width="377"><br><br>اهای رفیق<br><br> روی نبودنت هم میتوان حساب کرد<br><br> یادت می ارزد به تمام بودنهای دوستان به ظاهر دوست<br><br><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/7/7/9/1436246977673417.jpg" alt="عکس و تصویر مرسی.." height="413" width="331"><br><br>زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد<br><br> اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی،<br><br> رفیق اونیه که بدون اون داغونی !<br><img src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/4/26/16/1430049454305705.jpg" style="margin-top: 0px;" id="irc_mi" height="362" width="332"><br><br>✘..هی رفیق...! میــ ـ ــכانی از کجای<br><br>&nbsp;زنــ ـכگی بیشتر خسته ام...<br><br>&nbsp;آنجایی که وسط خنــ ـ ـכه هایم <br><br>یکباره بغض میکنم...!!✘..<br><br><br><img style="margin-top: 0px;" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/6/30/19/1435675468263950.jpg" id="irc_mi" height="347" width="329"><br><br>◆✘رفیق☜"پیکَــت را سَنـگین ریختَـم<br><br>♂"شاکی نشو پُـر دردم♙<br><br>"بزن بِسلامتـــی سَنگِ کَفِ رودخونه "که<br><br>&nbsp;عین مَن وتو آب ازسَـرِش گُــذشته"✘<br>◆<br><br><img style="margin-top: 0px;" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/4/3/19/1428074497702758.png" id="irc_mi" height="295" width="323"><br><br>خیلی حس قشنگیه وقتی یه دوست فاب داشته <br><br>باشی که همیشه حواسش بهت باشه <a href="http://3ali3.com" target="_blank">،</a><br><br> به یادت باشه ، نگرانت بشه و دوست داشته باشه …<br><br> مرســـی که هستی دوستِ من …<br> .<br><br><img style="margin:0 auto" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/4/30/23/1430419681169412.jpg" alt="عکس و تصویر دوست ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺩ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ دوستی ..."><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#663333" size="3">…</font></p><font color="#663333" size="3"> بهترین دوست تو کسیست ک اولین قطره ی<br><br>&nbsp;اشک تو را می بیند ،<br><br> دومیش را پاک می کند<br><br> و سومیش را به خنده تبدیل می کند<br><br><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/4/26/21/1430069191815678.jpg" alt="عکس و تصویر به نظر من رفیق یعنی عسلو و مهسا(mahsa_hidden ) بهترین دوستای جهانن" height="519" width="341"><br><br><br><br><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/6/4/0/1433360034705113.jpg" alt="عکس و تصویر رفیق یعنی ...........نصف زندگیت" height="332" width="331"><br><br>رفــــیــــق…<br><br> مـبـادا “گـرفـتـه” بـاشـی;<br><br> کــه شـهـری را بـه نـمـاز آیـــات وا مــیــدارم . . .<br><br></font><br><br></div><br> text/html 2015-10-01T15:59:52+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... ما که از عشق خیر ندیدم ....واس شوما بهترین هارو ارزومیکنم http://aloneclown.mihanblog.com/post/40 <div align="center"><font color="#996633" size="3"><img src="http://rozup.ir/up/patoogedelha/image/6/demo-khol-chel.jpg" style="margin-top: 21px;" id="irc_mi" height="370" width="354"><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">♥آنقدر دوسش دارم♡</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">کہ حتے اگر بِهَم نرسی‍ـــــــــــــم…</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">روبہ دنیا می ایستم…..و میگویم:</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">آهای دنیا✖ چیہ خوشحالے؟</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">ولے هنوزم یہ تاره موشو بہ تمومہ تو و آدمات نمیدم</font></p><font color="#996633" size="3"><br><br><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/6/24/20/1435161159525542.jpg" alt="عکس و تصویر خل و چل بازی های عاشقانه" height="366" width="359"><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">مــــرا دوسـت بــــــدار</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">بـه سـان ِ گــُـــذَر از یـک سَمـت ِ خیـــــابـان</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">بـه سَمتــی دیگـــــــر</font></p><font color="#996633" size="3"><br><br><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/5/17/1438778247366467.jpg" alt="عکس و تصویر عاشقتمB" height="320" width="363"><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">✘✔↺☜ ﺑﻪ ﯾـﻪ ﻧﺘﯿﺠِـــﻪ ﺭﺳﯿــﺪَﻡ … ✔</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">ﺑِـــﺸـــــﺂﺷــــ ﺑــﻪ ﺍﺅﻧـــﯽ ﮐَـﻪ ﺩﻭﺳــــِﺶ ﺩﺍﺭﮮ ﻭ ﺑــــــﺮﻭ ✔✘…</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">✔ ﺑِﭽﺴَََـَـــﺐ ﺑِـــﻪ ﺍﻭﻧﮯ ﮐـــِﻪ ﺩﻭﺳــــــِﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺗـــــــُﺮﻭ ✘← ↺☜</font></p><font color="#996633" size="3"><br><br><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/1/11/1438411431258584.jpg" alt="عکس و تصویر درخواستی" height="422" width="382"><br><br>↩ مـَـنْ فَقَــطْ سَــر◎ بـِه سـَـر↪<br><br> �� کِــسـی◎میـــزارَمــْـ کــِه��<br><br> ❤ دوســــِـــشْ◎ دارَمـــــــْ❤<br><br><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/7/9/22/1436463201152980.jpg" alt="عکس و تصویر " height="311" width="387"><br><br>من ٓ<br><br> کَـســـیَــــــم ﮐــﻪ<br><br> ﻭﻗﺘــــــــﯽ ﯾـﻪ نَــــــفَــــــــرو<br><br> ﺩﻭﺳــــــــــﺖ داشتـــه بــــاشَـــــــــــــم…<br><br> ﻭﺍﺳــــــﻪ ﺑــقــیــــه<br><br> ﻧﻤــــــــﺎﺯ “مِــــیِـّــــــتــــــــ”<br><br> مــــــی خــــونَــــــم<br><br><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/7/1/12/1435737005620208.jpg" alt="عکس و تصویر " height="448" width="393"><br><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">واســه هــِـزارُمیــن بــار بــه عِشقِمــون ایمــان میــارَم وَقتــی تــو اُوج</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">دَعــوا دِلــَـم</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">میـــگه بـِهـِـش بـِگــو دوسـِـت دارَمـــ ..</font></p><font color="#996633" size="3"><br><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/6/10/12/1433922023918798.jpg" alt="عکس و تصویر مرد باس روی گونه هاش همیشه جای رژ زنش باشه" height="407" width="395"><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . .</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">کـ حرفهایـم را دزدیـد !!</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">از عشــق چیـزے نمـے دانـم</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">امـا دوستتــ دارم . . .</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3"><br></font></p><font color="#996633" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#996633" size="3">کودکانـه تـر از آنچـه فکـر کنـے !!</font></p><font color="#996633" size="3"><br><img style="margin: 0px auto;" itemprop="image" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/6/22/9/1434950372070628.jpg" alt="عکس و تصویر دوست دارم من باشم و...توباشی...دیگر هیچ کس... انگاه اغوش گرمت رااز تنت....وبهتریچ بوسه هایت را ..." height="351" width="393"><br><br>تو میـدانی …<br><br> آنقـدر”دوωـــ❤ــتت دارґ “ڪہ פـَتی اگر …<br><br> ωـرم بہ ωـنگ بـפֿـورد…<br><br> یـا ωـنگ بہ ωـرم …<br><br> از ایـטּ ❤دوωـتت دارґ ❤دωـت بر نـפֿـواهـم داشت❤❤❤</font><br></div> text/html 2015-08-29T09:34:07+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... مـلکـہ مـن http://aloneclown.mihanblog.com/post/38 <div class="entry"> <div class="entry-thumb"> <div align="center"><li><font color="#993300"><a href="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-201517925113942795491440830352.4167.jpg" class="group4 cboxElement"><img class="postimg" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-201517925113942795491440830352.4167.jpg" alt="بـہ امید روزے کـہ: آقامون بـگہ آماده شو بگمـ واسـہ چـے؟ با یـہ لحن خـاص بگـہ بریمـ خرید واسـہ س" height="400" width="370"></a></font></li><font color="#993300" size="3"> </font></div></div><div align="center"><font color="#993300" size="3"> </font></div><p align="center"><font color="#993300" size="3"> بـہ امید روزے کـہ:</font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"> آقامون بـگہ آماده شو</font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"> بگمـ واسـہ چـے؟</font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"> با یـہ لحن خـاص بگـہ</font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"> بریمـ خرید واسـہ</font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"> سیسمونـے پرنـسـس کوچولومون</font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"> منمـ حـسودیمـ شـہ و بگمـ</font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"> مگـہ من پـرنسـسـت نبودمـ هومـ؟</font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"> بگـہ خب شوما مـیشـے مـلکـہ مـن</font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"> اون کوچولوامـ میشـہ</font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"> پرنسـسـس بابایـیش <br></font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"><br></font></p><div class="entry"><div align="center"><font color="#993300" size="3"> </font></div><div class="entry-thumb" align="center"> <li><font color="#993300" size="3"><a href="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-201517399115861623771439374344.8085.jpg" class="group4 cboxElement"><img class="postimg" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-201517399115861623771439374344.8085.jpg" alt="سلامتـے روزے کـہ بچمون دهنمونوسرویس کنـہ منم مظلوم برگردم نگات کنم توام بلندبخندے وبگـے :دیدے " height="400" width="360"></a></font></li> </div><div align="center"><font color="#993300" size="3"> </font></div><p align="center"><font color="#993300" size="3"> سلامتـے روزے</font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"> کـہ بچمون دهنمونوسرویس کنـہ</font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"> منم مظلوم برگردم نگات کنم <br></font></p><p align="center"><font color="#993300" size="3"> توام بلندبخندے وبگـے :دیدے چـہ غلطـے کردیم مامانش؟ <br></font></p><div class="entry-thumb" align="center"> <li><font color="#993300" size="3"><a href="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-201511850217299666511438179484.1328.jpg" class="group4 cboxElement"><img class="postimg" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-201511850217299666511438179484.1328.jpg" alt="مــرد بــاس بیــاد زیــر پســت عشقـش کـامنـت بـزاره ; کثافتا... این دختر عشق منه؛ بجز خودم هیچک" height="234" width="350"></a></font></li> </div><div align="center"><font color="#993300" size="3"> مــرد بــاس بیــاد</font><font color="#993300"><br><br><font size="3"> زیــر پســت عشقـش</font><br><br><font size="3"> کـامنـت بـزاره ;</font><br><br><font size="3"> کثافتا...</font><br><br><font size="3"> این دختر عشق منه؛</font><br><br><font size="3"> بجز خودم هیچکس حق نداره باهاش کل کل کنه</font><br><br><font size="3"><img class="postimg" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-201516795318079925441440490141.562.jpg" alt="(haa) (ehsasi)" height="400" width="355"><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif">چقد خوشمله مگه نه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif">حسودی نکنید دخملاااا <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"><br></font></font><br></div><br> </div> </div> text/html 2015-08-29T09:01:54+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... اگه تو خیالـاتت شاهـ♚ــے من⇜تک حکمـم⇝ http://aloneclown.mihanblog.com/post/37 <div align="center"><font color="#663333"><img class="postimg" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-20151113758148632761437573034.4246.jpg" alt="هه#" height="334" width="383"><br><font size="3"><br>!هــــی خـانومـی!</font><br><font size="3"> </font><br><font size="3"> +—قـــبول—+<br><br></font><font size="3"> $هـمه پسرا لاشـی$<br><br></font><font size="3"> _____ولـــی____<br><br></font><font size="3"> ::تو چرا به هـمه میگـی::<br><br></font><font size="3"> —-&lt; داداشـی &gt;—-<br><br></font><font size="3"> هــــHEHـــــه </font><br><br></font></div><div class="entry"><font color="#663333"> </font><div class="entry-thumb" align="center"> </div><p align="center"><font color="#663333"><img class="postimg" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-201511137521151878721437490219.9106.jpg" alt="☆تعریف از " height="375" width="366"></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3">داشی انقد لاتیش نکن✘ اگه تو خیالـاتت شاهـ♚ــے <br></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3">من⇜تک حکمـم⇝ هم رو خودتم ، هم رو بـے بیــ♛ــت <br></font></p><p align="center"><font color="#663333" size="3"><br></font></p><div class="entry" align="center"><font color="#663333"> </font><div class="entry-thumb"> <li><font color="#663333" size="3"><a href="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-201511137519323419951439403962.2021.jpg" class="group4 cboxElement"><img class="postimg" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-201511137519323419951439403962.2021.jpg" alt="✘❂↼مــَـʘ͜͡ʘـــטּ פֿــــَــݓـــݦِ رۅزگـــــارҐ ➫ ⇲⇱مـــــیـاے پـــــیــشــَـــҐ مـــــشــڪـــــے ب"></a></font></li> </div><font color="#663333"> </font><p><font color="#663333" size="3"> ✘❂↼مــَـʘ͜͡ʘـــטּ פֿــــَــݓـــݦِ رۅزگـــــارҐ ➫</font></p><p><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p><font color="#663333" size="3"> ⇲⇱مـــــیـاے پـــــیــشــَـــҐ مـــــشــڪـــــے</font></p><p><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p><font color="#663333" size="3"> بـــــپـــــۅش⇲⇱⇁❂✘ <br></font></p><p><font color="#663333" size="3"><br></font></p><div class="entry"> <div class="entry-thumb"> <li><font color="#663333" size="3"><a href="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-201511137513596129491439399994.7131.jpg" class="group4 cboxElement"><img class="postimg" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-201511137513596129491439399994.7131.jpg" alt="ببــــــــیـن ☞ واســــــــه بـا مــا پـــــــــریــــدن نـبـایــــــد از ارتــفـــــــاع بتـــــ"></a></font></li> </div> <p><font color="#663333" size="3"> ببــــــــیـن ☞ واســــــــه بـا مــا پـــــــــریــــدن نـبـایــــــد از ارتــفـــــــاع<br></font> <font color="#663333" size="3"><br> بتــــــرســــــی ✘ ✘ مـــــــارو تــــــو ‡ شـــــــــــــوک ‡ نشـــــون<br></font> <font color="#663333" size="3"><br> میـــــــدن شــمــــــارو چـــــــــی؟؟؟؟؟ تــــــــو تـــبــــلـیغ ✔<br></font> <font color="#663333" size="3"><br> قـــــــــــــلمچـــــــــــی ✔ هــــــــــــ HeH ـــــــــــــــــه <br></font></p><p><font color="#663333" size="3"><br></font></p><div class="entry"> <div class="entry-thumb"> <li><div class="entry"> <div class="entry-thumb"> </div></div><font color="#663333"><br></font></li><li><font color="#663333" size="3"><a href="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-20151753231057039371439813291.4842.jpg" class="group4 cboxElement"><img class="postimg" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-20151753231057039371439813291.4842.jpg" alt="ﻫـــــــــﯽ ﯾــــﺎﺭﻭ.. ﺷـــــﻨﯿـــــﺪﻡ ☞ ﮔـــــﻔـــــﺘـــﮯ ﺍﺯ ﻣـــــﻦ ﺑــــﺪﺕ ﻣـــــﯿــــــﺎﺩ؟"></a></font></li> </div> <p><font color="#663333" size="3"> ﻫـــــــــﯽ ﯾــــﺎﺭﻭ..<br></font> <font color="#663333" size="3"><br> ﺷـــــﻨﯿـــــﺪﻡ ☞<br></font> <font color="#663333" size="3"><br> ﮔـــــﻔـــــﺘـــﮯ ﺍﺯ ﻣـــــﻦ ﺑــــﺪﺕ ﻣـــــﯿــــــﺎﺩ؟؟؟؟♡<br></font> <font color="#663333" size="3"><br> ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺧــــــﮯ ﻧــــــﺎﺯ نــــــﺎﺯﮮ ❥<br></font> <font color="#663333" size="3"><br> ﻣــــﻨــﻢ ﺍﮔـــﻪ ﻓـــﺮﺻــﺖ ﺍﯾﻨــــﻮ ﺩﺍﺷــــﺘـــﻡ ﺑـــهــﺖ ﻓــــﮑـــﺮ ﮐـﻨــــــﻢ ✘<br></font> <font color="#663333" size="3"><br> ﺯﻭﺩﺗــــﺮ ﺍﺯ ﺍﯾــــﻨـﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﺑـــــﻪ ﺍﯾـــﻦ ﻧــﺘــﯿــﺠـﻪ ﻣــﮯﺭﺳــــﯿـــــﺪﻡ </font></p></div></div><p><font color="#663333" size="3"><img class="postimg" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-201517532312494484611439723195.8954.jpg" alt="مــَטּ یــــہ عـَقـرَبـــ دآرمـ کــہ اِســمـِشـ #زَبــونـــہ اَگــہ #نیـــشـ نَـخـوردے بِــدوטּ حــ"></font></p><div class="entry-thumb"> </div><font color="#663333"> </font><p><font style="direction: rtl;" color="#663333" size="3"> ✘↫جـْٰـٰامعمونْ پــُرشــُده ازٰجـَووٰنـایٰ</font></p><p><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p><font color="#663333" size="3">↵نـْسـٰکـافْـه خْـوروخـِْـشـْتـَکــ پـٰاییـٰنْ ↮✍⇅⇅</font></p><p><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p><font color="#663333" size="3"> ⇓⇇طـَرفْــ خْـٰـٰارجٰ ازْ مـَجـْٰازی هـیکــَلـشْ⇪</font></p><p><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p><font color="#663333" size="3">بـٰـویٰ گــهِ سـَـگــٰ مـیـٰدهٰ</font></p><p><font color="#663333" size="3"><br></font></p><p><font color="#663333" size="3"> ↹ مـٰـیاٰد مـَجـْازی حـــَرفْـــ ازْ اُدکلـُنْ تلخ میزنه↻ </font></p> </div> </div> text/html 2015-08-19T07:32:42+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... ♤ٱسْ بـــودَنَم رُوشـنِه♤❌ http://aloneclown.mihanblog.com/post/36 <font color="#666666" size="3"><br></font><div align="center"><font color="#666666" size="3"><img src="http://axgig.com/images/18569273626286638293.gif" alt="" height="360" width="360"><br><br>✘♚ به<font color="#FF6666"> سلامتی</font> من♚✘<br><br> ↹ منی که الان↹ ↙<font color="#FF6666">دلم گرفته↘ :/</font><br><font color="#FF6666"><br> و کسی نیست✧ </font>�� بگه چه مرگته��✘✘<br> <br>⬇منی که دلخوشیم⬇ ◥شده<font color="#FF6666"> دنیای مـــــجازی◤◐◐<br> <br>◣منی که خوشی</font>◢ ⬆بهم نیومده⬆●●●<br> <br>↶منی که از همه↷ ↞ر<font color="#FF6666">و دست خوردم↠●●</font>●●<br><br> <font color="#FF6666">منی که مرح</font>مه دله همه شدم❤<br><br> �اما خودم همیشه تنهام<br>&nbsp;<br><img src="http://www.dokhiedivooneh.loxblog.com/upload/d/dokhiedivooneh/image/postsimage/dokhiedivooneh-100.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="393"><br><br>✓ﺣﺎﻟَـــــــﻢ <font color="#009900">ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ</font> ﺍﺯ ﺣﺎﻟَــــــــﻢ ✓<br><br> ヅﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ هــَــمــه <font color="#009900">ﻓﮑﺮ</font><font color="#33CC00"><font color="#009900"> ﻣﯿﮑﻨــن ﺷـﺎﺩَﻣــﻮ</font>ヅ</font><br><br> <font color="#009900">✘ﻓﻘـــَـﻂ ﺗﻮ ﺧَـﻠﻮَﺕ ﻣ</font>ﯿﭙﯿــﭽﻪ ﺻِﺪﺍی ﻧﺎﻟَـــــــم✘ <br><br><img src="http://www.hammihan.com/users/status/original/HamMihan-2015150816360193661430921539.4552.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="399"><br><br>♚خّـــرابِـــه وّضــیــعّـــتّــم♚<br><br> <font color="#333399">♚پّــــه♚<br></font><br> ♚نّــکــُـــــن اذیـــّـــتــّـــــــم ♚ <br><br><img class="postimg" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-2015569319424318471436212016.1448.png" alt="✔تـویــی کِه بِــه جُمجُمـَـــت شِلیـــــک شِـه تیـــر نیــم ســاعَت دُنبـــالِ مَغـــزِت می"><br><br><br>⇦ مَـــــن ‌⇨<font color="#993399">نه عاشـق هستم و </font>نه محتـاج<br><br>&nbsp;نگـــــاهی که بلغزد برمـن‌…من 《خـــــودم<font color="#993399">》 هستم و تنهـایی و <br></font><br><font color="#993399">یک حسه غریـب که برص</font>د ✖عشـــــق✖ وهـــــوس می ارزد...<br><br><br><img class="postimg" src="http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HamMihan-2015110295509656221430723218.687.jpg" alt="مثــــل آدَمــــے شـدم ڪہ هیــچ چیــزیــو تَجـربـه نَکـرده ولـــے از همــہ چــے اشبـــــاع شــ"><br><br></font><font color="#666666" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دورَم پُرِهْ <font color="#993300">دُشْمَــنِهْ&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;⚡خَنجَر رِفیقْ پُشــــْـتَِمه⚡<br><br><font color="#990000">✌وَلی پیروزی</font> تو مٌشْـــتَمِه♛ْ &nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;♤ٱسْ بـــودَ<font color="#990000">نَم رُوشـنِه♤❌</font><br><br><font color="#990000">لَفْظُُ و انقدْ</font> کِــشْ نَدِه<br><br>&nbsp;&nbsp; ❤چون بالاسریم<font color="#990000"> عشقمه❤ </font></font><font color="#666666"><br></font></div><div class="postbody" align="center"><p><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma" color="#666666" size="3"><font style="font-size: 8pt"><font style="font-size: 8pt"><font style="font-size: 8pt">&nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma" color="#666666" size="3"><font style="font-size: 8pt"><font style="font-size: 8pt"><font style="font-size: 8pt"><span></span></font></font></font></font><font color="#666666"><br></font></p></div><font color="#666666" size="3"><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma"><font style="font-size: 8pt"><font style="font-size: 8pt"><font style="font-size: 8pt"><div class="postdesc"><span dir="rtl"></span></div></font></font></font></font></font><font color="#666666" size="3"><br></font><div align="center"><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma" color="#666666" size="3"><font style="font-size: 8pt"><font style="font-size: 8pt"><font style="font-size: 8pt"><div class="postdesc"><a><img src="http://s5.picofile.com/file/8137859192/diba.gif" height="360" hspace="0" border="1" vspace="0" width="400"></a></div></font></font></font></font></div><font color="#666666" size="3"><br></font><font color="#666666" size="3"> </font><font color="#666666" size="3"><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span>~<font size="2">ا زَمــــــُـــونـــــِــه مـــــــ<font color="#333399">ــارُو تــــَـــرکــــــ کــــَــرد دَ</font>ر سَـــرِشـِـــه طَــلــاق l~<br></font><font size="2"> </font><font size="2"><br></font><font size="2"> </font></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><font size="2"><font color="#333399">~ا زَمــــــُـــونـ</font>ـــــِه</font><font size="2"> جـــــــــــایِ شـــیــر زَدِه تــــُــو <font color="#6600CC">پــــ</font></font><font color="#6600CC" size="2">ــــَــروَرِشـِ کــــَــلــاغ l~</font></span></font></p><font color="#666666" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span>.</span></font></p><font color="#666666" size="3"><br></font><font color="#666666" size="3"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s6.picofile.com/file/8206986500/1406788875236792.jpg" alt="" height="410" width="399"></font><div align="center"><font color="#666666" size="3"><br>چی<font color="#CC0000">ه کار زم</font>ان؟؟؟</font> </div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#666666" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#666666" size="3">تند میره وقتی ه<font color="#CC0000">مه چی عالیه</font></font></p><div align="center"> </div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#666666" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#666666" size="3"><font color="#CC0000">اروم وقت</font>ی جای بقیه خالیه</font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#666666" size="3"><br></font></p><div align="center"> </div><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#666666" size="3"><span>خوشش بیآد.خود ِش میآد. مِنَّت نَکِ<font color="#CC0000">ش .. {تموم شُد و رَف }</font></span></font></p><font color="#666666" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span>.</span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><br></span></font></p><div align="center"><font color="#666666" size="3"><img src="http://s6.picofile.com/file/8205067918/aw6yw.jpg" alt="" height="370" width="428"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span>.</span></font></p><font color="#666666" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><span>ســـــازمـــــا<font color="#996633">نِ هَواشِـــــناسے اِعــــ</font>ـلام کَـــــرد:</span></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666"><br><font size="3"><span><span> </span></span></font></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><span>یکم هواى⇦arnia⇨ ر<font color="#CC6600">و داشتہ باشین</font><br> </span></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><span><br></span></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><span>. .<font color="#CC6600"> . ✖داغــــ</font>ــــــونه✖</span></span></font></p><font color="#666666" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><span>.</span></span></font></p><div align="center"><font color="#666666" size="3"><img class="postimg" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-2015129828754338811436395250.0071.jpg" alt="هَمـِه دُشمـَـن شُـدَن ... میخـوآن مُـشتَمـ کـُنـن ... وَلـی مَـن میخـَندَمـ ... دیگِهـ مُحـکَمـ "></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><span>.</span></span></font></p><font color="#666666" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span>مَــــن لَــــشو<font color="#FF0000">&nbsp; خُــــــدا نا امـــــید اَز بَن</font>ـــــدَشو<br> </span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><br></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span>تا مَــــــن زِر زَدَم کَرد تو <font color="#FF0000">گوشــــــش پَنـــــبَشو</font> </span></font></p><font color="#666666" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><span><br></span></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><span><font color="#FF0000">[دُنـیـ ـا] کـَرد مـَن</font>ـو دَسـتـ بـهـ ِ سـَرَم ،</span></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><span><br></span></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><span> از نـوکـ ِ اَنـگـُشـتـم خـَس<font color="#FF0000">ـتـَ ـس تـ ـا فـَرقـ ِ سـَرَم</font></span></span></font></p><font color="#666666" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span>.</span></font></p><div align="center"><font color="#666666" size="3"><img src="http://www.axgig.com/images/55799869173317428673.jpg" alt="" height="373" width="406"></font></div><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span>.</span></font></p><font color="#666666" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span>+ﺍِﻣﺮُﻭﺯَﻡ <font color="#993399">+ ﺧِﯿﻠﯽ ﻓَﺮﻕ ﺩﺁﺭِﻩ ﺑﺂ +</font> ﻓَﺮﺩﺁﻣـ+<br> </span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><br></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><font color="#993399">+ﺯِﻧﺪِﮔﯿﻤـ + ﻓﯿﻠﻤـ </font>ﺷُﺪِﻫـ ﺧُﻮﺩَﻡ + ﮐﺂﺭﮔَﺮﺩﺁﻧـ +</span></font></p><font color="#666666" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span><br></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span>[ کی تُخمه دارع ؟! .. اینـایی که <font color="#993399">RELL زَدَن خِعلی فیلمَن .. : هَع ]</font></span></font></p><font color="#666666" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span>.</span></font></p><font color="#666666" size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><img src="http://www.axgig.com/images/89897146067918817717.jpg" alt="" height="246" width="427"></font></p><font color="#666666"><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#666666" size="3"><span style="font-size: small;">| </span></font><br></p> text/html 2015-08-13T08:14:11+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... خدایا http://aloneclown.mihanblog.com/post/34 <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><img class="irc_mut" id="irc_mi" style="margin-top: 44px;" src="http://axgig.com/images/96603911816206037030.jpg" height="279" width="433"></span></span></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><br></span></span></font></p></span></span><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">خـــــ<font color="#000099">ـــــــدایــ</font>ــــا . . .!!!</span></span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;">یـه لح<font color="#000099">ـــظـــــــه&nbsp;</font></span><font color="#000099">&nbsp;</font></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><font color="#000099">یـه چیــــزی</font> بگــم ؟</span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">آروم <font color="#000099">میـگـــم&nbsp;</font></span></span><font color="#000099">&nbsp;</font></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><font color="#000099">بیـــــن خــــودمـون</font> بــــاشـــــه</span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="color: #33cccc; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">خـــــــــــودت ازدل <font color="#000099">مــــن خبـــــر داری </font></span></span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="color: #33cccc; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><font color="#000099">میبینـی کـه هنــــوز</font> نگــفتــه چشـــام</span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="color: #33cccc; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;">&nbsp;خیــــ<font color="#000099">س شــــــده</font></span></span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="color: #33cccc; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><font color="#000099">امــامیخـوام یـــــه</font> بـــار دیـــــگـه</span></span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="color: #33cccc; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;بـــه خــ<font color="#000099">ــودت بگـــ</font>م</span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><font color="#000099">آروم میگـ</font>ـــم . . .&nbsp;</span></span>&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;">" دلـَـم بـــَـراش <font color="#000099">خیلــی تَنـــگ شُـدهِ ،</font> خـــیلــی"</span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><br></span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;">"zahra"</span></span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#666666">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p> text/html 2015-08-05T17:42:08+01:00 aloneclown.mihanblog.com nina ... .......... http://aloneclown.mihanblog.com/post/10 <div align="center"><font color="#663300"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUExQVFRUWFxQWFRUXFxQYFxUXFBQYFhcYFxcYHCggGBomHBcVIjEhJSksLi4uGB8zODMsNygtLiwBCgoKDg0OGxAQGywkICYvLCwsNSwsNCwsLCwsNCw0Ly8sLCwsLCwsLCwsLCwsLDQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAM0A9gMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAAGAwQFBwABAgj/xABAEAACAQIEBAQDBgUDAwMFAAABAhEAAwQFEiEGMUFREyJhcTKBkQcUI6GxwUJSYtHwcoKiM5LhFSRTFhdDY7L/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAACAwABBAUG/8QALhEAAgIBAwIFBAICAwEAAAAAAQIAEQMSITEEQRMiUWHwcYGRsaHRFDIjQsEF/9oADAMBAAIRAxEAPwCuMvvDVvRDjsEGtyO1Q2Jy8oZiKf5XiDc8hPLrRZN/Ms2jbYzngXAfjMWG45fOrUw61BcP5QqeYfWpi9c07DnWDqMniPcMLQqSs7VtaifvhgT1pT75A5xWbSZNEfouqq3+0jhxnuC6g5Lv9asbKLoYUrj8KH5iixZTifUJRAOxnmy5hWUwRSTW6s3OuFnuYjyKAvU1C5hw41hvxB5T19K7adWrVvvFNggXEV0TRJnuHthBpEUMsa0I+sXEsuk1NzXM1gpS3bmj4g1c6w1kudhy3NP7V3w5BAKnYr/n603VoEfkBFbAnnSzvHLtxzFL7o0RO3f4h6T/ABD3ro3BAB5eq8vY0nat77R9ancDh1ZfxCSvYTBPLYmP0+dAzBRGKpaQ7YhBso325AiakcvxVwwAhMmN55z2jc+1PBhktglToQA62k7jt3Y+nfpTfEEMNe6cggYxAiSx07iegHfptSiwbtGBSveS+Y4XEFSDbbSOZHhAd5hj5T6iKEszYn47jNGw1GT7DsKe5VjVGo3BKQdCCQCT1IXcgdjzMfJe9lWHVTce7Mfwp1O3lU7iRynlM89NRPIaP8CU51jaDN1YqT4dxXgYi27bDUAZ6Kxgn6GmeoM4OnyzOmenaT+tPb9nxXbwwSB320gQBJrQ+4ozOq72JZ2S8bWLoKwyktAnmZ5EATtA6kUpn2Sl21Ex3HI0A4S2tjDC8G87PCHYx4ZPLuJB+lFPC/Et7Eq6XWFxlBIOkKTEbEDY7Gdo61ycvT6DrxcR+m6BkPnmUoiGBvQVd5mp7iHN7jswO25BAofG9dHp1YL5pmeidpwTT/IMQUxFtuzCmTrW8OYdT2IP509gCpEAbGeibDSoPoKymuUYgNZQz/CP0rK80RRqbDA7NbSlTQ/lOWutwHeCac4lbhcTMUU4DD+QSu9dAuca16xpWzvJ/KoCe1Y9xdfypsjEDtSCWyWmsNb3JW8dZmQIj3qNvYkNbbfeks7unSV1cxA71F2svuaZUmnIgqyYYFQx4VslU50QUxyLDaLYB5wJp4WrFkNsTEtuYmlpZmgr7VbqrYUDnq50S43ElWgUIcZ4F767dOlO6bbICeJZU1KtN0tsSTTe5bqUv5S6dNqZXLRFehVgeJkZSOY3tjepW/ZVVBEjbl3945fWo5bckAcztUjjLem2oG43k92HMCox3EvGNjI8tNbBmu8PgbjiVUkTEgbSd496eWctc9I7fLmfb1qywEtcbNvUb2QZ2FTuVpqknpAA6cjJ+QBNRtyzoGnqefsKe5VidFxAx8jHze3+CKTkNjaPQaTRi+KwIJ8xJYaSUHw20IkT3Y+X/u944w+FVxcvXICWx5FJ+Nz09hKz/q+VI4klTf1HzE6j7kbGfSaWGE8ayTak6DDptO6oob2kmg4HMI8x/gMvtXcEzErKyxIgGZIH1aQB7VF5VkHjOF1baWYnuFdVYD2k7+hqRyzKvCXzuCjCGAPwlW1D8wD/ALq6vY4qA2H73lIA/maQfkD+VBqYEhTL07AsIytZM3iMigFtEjf4AxEwPRTHeTNK5PkzHVhyp1N4rtH8tu1bNvbqNV0H3FawbXBcN9mGrWvkncraUbnpBOmO8N2qwcnsW2uDEkFbzqQUJIGjUo2HsqUGbMyD5zIFB3AlbLktx0KgSbZYCInyMdSj/cxO/eprIcqbDi3fGzPqVkJgwNxt6gf5NGmQcP6PFN1pNy49xRvsHbUR6/CtMs4wep/wwZVtHWGAFu4sx01Mw5GNK0pup1Er2hqq3K94+ys2cSTBC3ALi/MeaPnNDturd+0HIzfwlq4om5aMEdSjDcH2MfnVYrljjmDWvps4bGLO4mLItPI8DenlnCTSLW4ap7KkDCCN6dkehcBRZlgcJs33dZ6VuluHTFoA9KyuFkPmM2DiLJlqnpT9MLApa0tONhSyxMssTI0pTW5d7f8AipC/bDBlOwII257iNvWq44P4f03yWxNu4LIdbaW7gYwxILMgPkWTy7n03djVWViTVQS5BAqEePwxcT1qbyex5IPMVE4nGC2ruwMW1ZzHMhRJj12p/wAH54mLtNcRWUK5QhokkKrTt/qFU4YpdbCMZwNu8JrF2K2DNAHEXHrW75sYWwb7ISrt5iNQBLKoUSSADJ9D2mnPD3H9i9aNy6RYKsFcElhLAlSCByMN06H3pZ6TNp11t/P45iBkW6hTewsmaaY2zy296UxXENhMKcWG12QJ1JzPn0QAY31bUzw3E9i/aRrKXbrXWuLataVV7nhLqcjWwXQBzaeewk7UC48lXXtGeKIzzDL0ZDtVcZvhQWgCIq2ckZMXbDaLtkkMfDugKxAYqWAB5SCOntuJHftDyW3hcI+IUDxNaKs7jzHfbrsDWzpspXJoPPEp3UrcrJsMZ8u9LphLpXQEJAM8up9aI8wtPh8ow+LGkXr90qW0W9k/E0gLGnlbU8utHP2cYcYjAWrt0BnZrknSonTcZRsAByArbm6gomurF194lWW6iP2bZFGXklQLjveI1Dkdran/AIimfGWXLhLV11ECFVfYBFX/AJszH2HYVZeHw4tqFUQB++5/Wh37Q8rN/B3AokqNQHU6d/7VzVzE5dR7mPxuQdInnvEYosdz3rtMUeXPp8q4vW9Jgjcc6TQb136FTKSwMkMbjddzV3VQ09SECk/UT86XyXMTYOobg+Vgeqkg/wCewqJfY0pd8pg9NqooCNMIObuSOIzgkEAmG5j12/LakMtxhRpkj99utRhNKM+wFTwxVSvFJNwpuZ3b8MAKBdG4ccokQh7jSCADtz71xheJrl3E23dtPJCQTyI0z+9Czsay28UH+OtQvHa5ZeTcTObyLduEgC6J256wBy6RP1oxxp2Z8OV1Mm8zCPAZCZG42A9iaoyzjCpB7T+fOjvhfGXcbau2NelrjIPE/l8zXI6dFb8hWLqOmC+Ycd5ox5Q0sfKcWMRrkQNTDuJUlW/MGm2YcNW2nYb1GYDAfd2w1i3cINu7bbn8alWS4pHY7t6RRlcuVy8nla1MDIN5WeL4ABMg0thOEtFWCQKQuW6P/KyEUTAAEHcPl5QQKyp8Wayl6zDucW7dbu2SadW0pdLVUYOqRlvAk1V32a4YtmWKt8vJen3W+g/c1daW4oT4X4D+6Y27i/H1+KLo8Pw9MeJcD/FrMxEcq04MgXG6seRtAckkH0iefcPA29JbQLpNp7h5IrownmNydKiTzcc+VRnD+VDKVs2r+IXVfv3BpgQRoIVl21TK2gdyJePWj7PMs+84a9Y1aPFtsmqNWnUImJE+00C//aq89+1fvZg11rZtRqsmStojSs+Lty59ySZJNHhKlCrtQ+nPpBZiTcHeAcZbu2sRl+IcWr7XXdLh8pN3bcN/8iugI77Acqncfh8PmBxOFwoVlsYRlDp8Hi61ayikcwptncSPM1OeNfsoGLvtfw11bTXDNxHU6Cx5uCu4J5kQZMnrRJ9n/Bq5ZZZdfiXbjBrjxpHlEKqj+US3uWPtTsj4q8RCb5r0PcwBq4gpwzjMGuCTEWGJ8G2ithZ3OJfyI2k7h2JddQ2Iaea7Dua4G7azfCYa1dFp7NpArwNGspcu3W0SB5yWBEiZoryz7JUs41cScQGRLxurZ8GOTFkXX4h5HT03inv2h/Z8mYut63eW1eChDqGpHAnTMbqRJ3326bVaviXIfNsQee1/vv8AmQ6iOJE8B58mNx92741x7hsFUtGyLSWrYuITB8R5Oor1kknpEPvtlQnLWMfDdtE+3mH6kU9+zjgUZb4j3Lq3b1wBJUEKiAzAnckmCfYUV5xllrFWXsXhqt3BDCYOxkEHoQQCPUUh2ReoDodhX8S6JWjK/wAPkWGzDC4LwLhOEtlDibbXCSps2WIBlj4bSdLREq4P8KmivhG3aNlzhtP3Y3bngaPh0rC3NP8ASbq3SPQiNooRX7IHti6mHzC5btXlCXENoNrUNqAYi4oPLnA2LDkSCc8MZOMvwVvD6/E8IPL6dOrVca4Tpkx8XfpV9RpK7Pfz99vpIt3xOsvzi1euXbQJFyy2l0YQR1BHcEQQfWnrCgPKM9t4hsVibui3odUW4QqHQBtLnciWjcxRRkWbpiElHDgfxCYPseo9RWXIhXtNLYysrH7TODxba5ibQhCodlH8La1Vo9CCD9arI7V6mzHArftXLTCVdGQ+zAivOHEmCFi+9mPNbME99gf3rq9BnLjQeR+oGQahqkTbG+/+GsuPJM860gJ2AknYDuegq5+ELthGGDXLlZQi6sRcUHxmZAWLFkMSdQAmNo25VrzZvCF1cDHiZxtKUJrJirI+0/ghLA+94RdNomL1r/4WJ2Zf6CTEdCRGx2rajxZFyrqWKZSp3nbb+nrv+1cCspVFkgCmcSomBRFkCunmtm4CYllGrQDqQtEbkax+fuIexaB1Tz2j9/2pzazJ7e1okbEEj15j2O9LyAsKEanlNmWvwtZGIv2MS4/EUXJBnym4THMAzzPsY61MZvxjh7GIewysTb0hmERLKGjfsGX6+lVFlfF+MsMGUBtPRkJHKOkGfX0phisze7duXbqvquXHuMRJEsZgT0HIDsK556HU1vx2jGyKTct7G/aDhFU6Bce5/Db0xq/38o9pPoar/NOP8XfJCsLS/wAlvY/Nz5p9o9qgGvSyskNEggnSd/etY7LmC62HPqCDB6Bu/vTsXSYcZ4394JJ7R999utu4dp6sXP5lq1Ufhb5CxJFZT9HtLDT0jaWnCikLTUurV52QxVBSqiklalAau4JiiilKTU0pqopU3SZeublzoK4TcwOQ5nue36VVy6mnYn4Yjuf2HWubuH2Ok6XIjxAF1AdxtHUxM/Ol2FbBqS7gxmOHe1b8OztJ3MksEI3JJPxM3cmZLGeQTyfAu9wlzqtoukTE6gQQ0xM/EPnRSuHG5PUyf0/QU2y+3szb+dyQD/CoAVQO2yzHdjUs1G+J5Y2Bui5IY6IbY+gWI/5fSneLOu08c9LfpTg26Z23ImeREfMSDQcQQbNwYwOUWkVlZAUOk6SAQI6kUUZfg1toFUAATsPU0LY7ibD4Yqt5tOswuxPKJkjlsynfvRjrAo21ct3js7E8zrlVZ8dcEm9da/aEu9xNQ/pCEE/WPpVivf6UwzTEFUMGDBg9jGxqY8rI1rAx3cBvs74FRbS3r6hrjeYKf4AYgH12B9DNTfFWe/cL2HtraL+MH3BA/wCmR5fX4p9PmadcK5qrA2wfh2A7RsZ+dTNzLrd26juJNsMFBAI8xEn0O1MbIWyE5N/m0O9DUeBGuYG3ew7mRpu2Tz7FZE+1Vhnf2eq1nxMOQHG7LOx7x2NWHxOgs22lv+p+HbVRGkGZNd4bKWbDlbTaHZYDsNUSOcSN6vHlbFupreMITw9+DPNrCDFL4S4Bq2klSAZ+EyCCPoR8zRRxbwdbwHlfFrcvHcWUtmRPV21HSPfc9B1oYW2BXeXIuRbE52kgzpV7nnzpVF7VwKVS9FWZYitsR1pwl6kXxhKkc/29qaBqGr5hXJTUDzFJ30MHYlT701t3/UipDCYo8g6n0bafrQkEQgQZDm0ByP1rVTWIwwJ3X6bj6isohkEDRL9til0FI2xSyCvMxkVWlgKSRaWFFAM6FYxrAKSuNvFWZBOWfmfYD3Mf3FOEEbCo/E3gqAnlrWfrFP0aqENhtNua1brk862f8+X+flUuVFaxelJ6tq6DVdyqijmBTB7Re3AMEhoPYzsaXzB4Q+u1cYM+Ue5/Wo3MJRQuUz9rGBZH0tMHzoeh280fM8ukDpFWJwpmJxGEsux8xtpq9SFAJp5xdlFvEWwLig6TI7wfK37H5UD8A41rbXsM5E2XIXpKkkj+/wA/StLHxMFd1mkVk83f+pYCoaa54v4RYc1ggfl+9OrdzV7RTDPGbw4WOkz2kEx6xNY15greoSuuG80+741rfMnSNU7ABdRAHfkKPLXEoZotFWcSGWf3HWqjzbGqMbcuAwC40n+kwAfSBH0pbhK8VuG+zQttSY/miB89zXUy9OGGv2H5h2C1GW7mItopxONuKAg2n4Vn+FRzZj9TVbcTfafeug28IDYtctf/AOVh6Hlb+W/qKGuMeJHx17UZFtBptpJgAc2I5aj1PaB0qBmn9N0QUBsm5/gTJkykmosXkkkyTJJO5JPMk9TWUlNbmt1RVxSlfvDBCmptBYMUk6SwBAYjkSATv603msmpUu51Nbria5/KpUqKiuyo+dIByK6VzUqXccoo7kfOtUl4p9PpWUNS7npa2KXUUkgqIvcX4VLzWC5NxTpaEZgGjURIG5A5xy615tULcCMCljQhEgpQUytZlbPJpgA7AnZhIbafKe/Kss5vZYqBcEtsAZBmJggiVMd4q9JlFG9JIzFNFaZNc/fkZWKtMahO8HTzg8iPUbU1W9Fuep3oGlqpjfiJiuELfy6GPsDvUrgbupB35H3HOo++RdwzSYGkyenlJ5+nl/OmuXZjAdjsqid+irEn8yT86vtHaSVr0MILnftSNy9p9jyroXQRIqBzfEwrQeQ1D9aHkwcaajUnFucx8/rMfpXWCfUD7x9KF8FnquqNq5k2z7zH/wDSxRHlVwFSe5P+ft8qLSVO8vJiKDeZm7+Qnty9x/5/SucJci0D/UfrP96ZZ5jR5bY5uSB7AST9Y+tdZs/h2F3j8QH6sWqVcsJ5QPUzXFOYrZW2W5O2g+kg71T/ABLirmDxy31+G4BqHRgp3B9asD7Rr82gO12P+Jj89NV9xtjVbDYZSR4o8xG0gb8/yrd0a7g1zYMdp04NXeWlg8xR7S3bZBRhMfqN+vpQvxLxOqqytO8gf3BqucVnWKsoLTa7WwaCCpOsSDHqN6l8n4CzPHKHK+GhAKvfcrqB7KAW/KKYvRqh1ORUUeoReBZgnjr+pydzPesXGNpCT5RO3vz/AEFWQn2J4k88VYHeFuH9hNI8Q/ZK2Ewt7EHFB/CXVoForq3AI1azHPtW4Z8OwuY9TWTK3rJrNXSe2084mP1P1rIrTBm6ysrVSSbrJrVbqpJua0aysq5JgrZrVaqSToNWVxWVJVz0pexeqyWtlgWUhJUqwZh5fKwkHrvQFluR3muYba4speF64hCsC7SCzHfWe4329ZB5m122E1XICqVOognQwPlYxyg9elBXFmc3LAZ7fiW1eZckMrFgrDw4kKI6zvJ964GENwvedTpgWQgbe59oaCGNs3QC6/xKSGU8mgqBKnmR6+lJ5jlmq2xtlUuQYuhQCw7XSBuOW8EyAedB32fY2+4uK6XXW4UNp330mIfdzMQZ7eU94o3uZtZt3DacMnmCqWGzkxEd9yBQuro1cymDKaXf+pxgsM1uzpZgSIXXLsT3lnJJ3n8qXvNFvuFn9Kc4pQQRtsZI/Peo3GahZuhfjZWa2D/MBI/vWc7tFg6t5G8P5hOFOoz+K1qe+hJY+0q31pxgbRCsP/1GPmp/tQ5iLRsYBUUwVa4ZJ/iNvY++5NFmWkeAGbaba/I3DpA+tNyLW49Y9xpF+pkfkWMe3YtW35qpHyV2VfyUVmPUtbuXW8oVHB7EmCCPoQfepHKcB4gRmAG2/wBf/JqO4kvi9ft4K18IIuXD30MrFR35ie0jvFUu7WPvJrUPt94DYVvDPhsfw7oW4rfyloJ/5frVjZbmX/tVc7SCfXdoHzP71WnG+HaxoToAoU77QxP6AflUm2ft9xQj4mCr7NBYwPea1ZcfiKrDuY9wMhC/eEeVs1/Fa+iQAP8AUZY/Tb5CpniO+CyKfht/iOfb4VHckiPao/JGexhw15hqMs09OsfIQPeg85pdxF9iSNz+Go7Dcsw6GIAn1pATWxrgQdGvJfYbST4jvNfVU32cXGPPsQKr/Nss8a/ca0JUjVHOOkH6fmKsbO8lxN+0PuzBGtw+mAfFY7HVq2IiYB2oY4Iy26t12xBdX5eG0AGecr9IitmBwiFgeO0B6chNO0uDhPwr2EsuPxPIom4FLqUjytA5qRHyB9anaCMlJwNwhtrN2NQ/kbkH+mx+XajTVWQkdpz82PQ3t2ilQPHmDa9l2KtpuxsuVHcoNcD1OmPnU3qrJqw1G4mePwa7Bqf+0DIfuWPvWgItk+JZ7eHckgD0U6l/20PCu+rBlDCBFFeuopKs1VJdzusrQaa0auS53WLHWY9PypPVWTUkudTThlVklQQyjzjcgrsA+/IyQCOW4I6gNJrauRMEiRBgxIPMH0qVKudxWVrDhJ/ELxH8EEz8zy51lUTUly4svzm/qtm+NdhrAS4y+cB1YjxGA+FHE7xHQwQRU1h8GhBD3gbMKUExCkgqNPpEf5Fay/KLdu7rEy4nQABoJG8eh7dN+m1IZxnK2iUCM7Hlb0fnEb8ulcP/AGPlnaRRenHfz5zO88zVbNt7niqVXa2tu2ddxztbUsSRz56R3O3KgTENfxV5Ll645ZRFtY82oCCwA+ATpM+g60Z43AFraXsTpPgq98WhtpITYMh3JG2/IQR1qAyq9iPEt20AOKvgOSQdOGtETLdNUb9No5lhDMdKDp5+fDEOqqauH3DuD8GzBmT5m1GWkjcuerHmfeu7dks+tucMFG/lTlv6nn846VzfurYRLSch1MkmT9SzMf1raYjSHBljbAa4dvM7brbA7Db8ue9YDZJMEA8yMzTKw1hxEkyQPVgAPnFSmOVltW0Ubykj8lH1M/SlbS6mSTIPM/zbTP5Gou1mxAuu6sxXxLoA3JC6jpHqCoHzXvUBJh6i32hQtuBA7bfKh3hzAqcZfuwZVdAJCgSSGYLBJHmmZjf61JZtitFoXFZQTAss06S7rFvVHQk/pSuU3xcRmCLbvwpxFpSDpuMimZ67AQeselWthSYgEhT7wY4x4d+9XBA2X9BP5kwPYGq8wOKt2sQEuv8Ah2izdwzKSBt1HUd49auPH4pQpWYJB1GY0jr7bTv7mqB4hIa69xVK22crbBBGybcj+nrW3orcFTxNAylUhPmvFz4swiabY2QHct6t0+XSifgfItP4jbu25J9aHuAcj8YayPhgRt9atbL7AQUHUuqDw0jGyaErvH+Fw4Qe/OgvirO8Ng8XruoxJtAhlUsAdREGORMc/epHivixMFa1NJJ2VR1NVz/9Q3sTGvD/APWILXXAIVJiLanrHLuelBgwlvMRt+Jnxg2STzC27bxuYi2bVtbOGuBW8W46MxQ9VRGJ1ROxjfnFWEF0gAdNvpTbKLdtLNtbX/TCKEnnpjYn1pyTSMjA7AVEO5bY9p0HNbY0kblbEk0u4uoA/bHw8cThRiEE3MPLEDm1o/GP9sBvYN3qia9Zv67ivN3H+RjB425bT/pN+Ja9Fb+H/aQR7AV1/wD52e7xn7QHHeD01yaysmurFzKzVWjWquSZNbmtVqpJOprJrma3Ukm5rK5rdSSXFhrN+X0Xz4js/iOSfKgfTCCOcz25Cnpze7h/LctEKkN4zOA7CdpCmI/p+tMeHxmC3bYv37V1XBLLpQ6QDtDgKdUzykbVmZ5iTcZGYfdrZ03T4ilmnmxjeATEeh61xCttWx+nwT0GLIcv+y0Pnp+KMKMFh1I8S34b+IZa4bjOXtkTttEztGwgfKu+G8tW0Ll3m95ixc/EQSSAZ5RMR2FC+HYYJL7C2fD/AA9kuFlbW4XWgI8rQZ2MHb3o1u4wCz4k7eHr9/LM1mygjjgzLmBv1gtmmNNzF2AplBfXV2IWBB/5fSpzC4ORdUEljcZzMwTzgeg2A9qrnC4zQA7l3tuZiSCAxnVPMHfkOfcCrIy/FG8q3UIa4AA6gwHG0svrBn5xRZkKgASNsNowwCXcHYAbzFGdxvzL3GfRPRTMehqHzXGXLRuXLDarN1TiLBjdS/luIw6gOUBHQEdtyvPcQpssZjYgHsY5H51XfD+YHTetXIMsWUSebqQ4HYEBT7irw+YFiPrCxLYBqGuSY21mGAXDt+G12yWUA/CVcqdE8wrqNuxApfJjcF+4Ts1pzbn+e2QGAP1kUD8MNcs4a5/E+GuDEW+pNq6QlxfQzob/ALvWjK091b7uCWTTD2z0bmCvbrtVZl0kgcb18+kEIQDJfiTBpcR9gGZdJPKVO3P2NVVxxlJt4fA7bIri51h7ra5PvB+lHDcQ+IGssfOFLWm6Oh5A+o5T196DeKMz8XC22G4aVaemgxE+mxHrR9MHVx9f/JfhEJTdpNcI3haQFTG1EuJztVHOKpjAcRtaOk7gdakzn6XOZ+tOydIS1mMD4shu4RZ4ozG6iKCRb1Ox6ARA/OmWNR7GlLVsMdlB0+ZBPQ9Bv3HOpvg3P8HYQqzqGY7knnUn/wCtWHuaLI8W43wKgnn1J5AdydhS9bIdIU0IYbSTQ+8NcvtBbSKhlVRQD3AAg0uBXGCsFERSZIUBu09YpyBWCt5ymO8bKkGlbYrZImtjnAqgJUa4wkKdPONqo3jDh/H37ly7ctSlpSdcruo3IUTLH0jpV83rdDPEuK8JCTWnBlbE/lEYg1DTPN9ZNOszRRdfTspYkDtJ5U1r0YNi5kIo1MrVbrKuVNGuTXRrfhNGrSdPeDH1qSpwK3WqypJOqyuaypJcu3C2RbKXC5m3bYQOsswH5v8AlXWOwiXbap4C3Lt0SWbYonTzc123/wAFQ/8A65c06jgLqKwhWLgkgHUZQ6SvepzBYLEX7Wtm8IuR5WA1FZHxEchG4Uek1xGBXc/v+p31yqw1k7e/ziDeS4q4FGEvp4bPJw66tZCowbQ0zyGogzyEbQBR5muHL4JraAkm1oVRsTAgAduVDl/LMQj2bhMnVDC0uoKOQNwlhGx3idwaIcoxNzzo86gSyMQBKknymOq7e4KnvSs7WQw+sRloAaTYgFklv7zg7yN5boLCOqHVsPSCCPlSv2e5iGs+Azm1iLLMbbEnzSSSrDrzIj27VPDCeHiWNzbxSHDiAGcOQZA2BYETtvPc0A8XWjYxbtpiTMb777OCOhH71oWstp67iC4K0SeJZ+Y4j7zaLJ5XA03be0ExyPZuoPUH2ishcKXxG5LLymANxt70xwnEVy3fFwsSDAcD+NfXuRMj/wA1LYA+Nf8AEIBVGLyBz5aR67nV6CaNMJwg3xGY3Uil9ZY3BeXAs11o06ChHQzEz7afzobs8URmN1g6+BcOhlM7mAloCQIbYnbuaJLPj4fDWRbGoLcC4gjdtG+49zp+R96D+F/s8uh/HxbhVRiyrMvcIOzMeSgmDzJPpWVNB1M59hFO5136xs98tjbcctbGf6IL/wB/qaisXd14Ft9lYNH+pxM/8af8SYsYZrhX/qOptp2t2zOp/wDUSSo9mPaRq/auLg9Wk6HuKC3QQCQD7x+VbsS3R+kZnygah7SInelLTQaQWlUFbjOWphxwhmi6grojD1UH9atjKrqAeRVWeekAT9KorJkIYVbHD946RXG63GLsTogaksw4sYjvSpv7gCoqzcpYqzRo+IEGfSdwa5xvtMjLUkFbelwtaRYrZamqtcwDErpoJ4/Gqyd/f2ouxl2gvjZ18FgT05d6mM/8gmjAu8ozHEajHLvUvlnCWIvgFVAB3BJ6GorGbsenpVh/Ztnga34LfFb2HqnT6cvpXdz5HTHqWLxIjZCG+04yr7KHf/q39I7Iu/1J/aivL/spwKfGLt3/AFOR+SRRNhL80/R647dXmY7t+NpboBwJG4DhPBWN7eGsqf5tAZv+5pNa4gypL1pkKiCCIipfVSb0ksxN3BUkTy/nWXNh7z2m/hOx7joaY1b/ANqfDXiJ41seZecdR1FVBXoumzDKgPfvEZU0nbiZWVlarRFS/Ld8v8UR2A23Edd+RNPsOAOQ/wA96gcFiKl8PdrzTip0yKkqhpO5bM7bHoeh9DWrT0vzpUAGpF5xltvF2/DufhuCCrDmjCYZT8zQjxLwzi7toSq3mWSr2zM9/Kd4O23Q0fXkkQQGHr/eg9ctFq892293mWNprrhZ9Sm+nbqCN6fgyFe/EclkUIE5VwrdIZ8RZa2idHVlZ2/lUH+HlJ+npIEnDNhkXdjc13U/1CAvsFDj3Y1McQ8Wi2oYsbl1j5U28K1p5kAAF99t/wAt6ZcK3PFuti7wEDRZtzvLsA9wjrIthv8AvAraXdgXcbSLSDSOe8sfJbjC44APhqqgkg7k8gAew51HcWcQphrUCC5YhUkbkdfaI36T8jrH5+MLh3vXNid1SZJZhso77/kCaqbiPNLl5LT3PjbW3aFJgfKI+lZOn6c5Gs8SmIFse01meYWgWuN/7jEMZZjK2bZHRF53CAIkwNhE1ZOO4SQ4QiWB8OX0wVcqBuUbYMTuCsbxVT5RhlualYwsBmYb6VkBj8gxPyqwsozXEgItxwfALI6n+LSpCt6gj8zWvqlIrQePgiVsjfgwB4myJsHd0atdsgNbugbOpEj59xTCwKtzMcvsu9y1dE2r1q34ckA23sEiFI5MfEJ9gRykVV+b5a2FulCQ6z5XEwesf6o5in9P1HirR5/cSV0m+0nMgtiRViZQIAoI4JynEYkzatnR1uHZB/uPM+gmrjybIVsgFjrfueQ9hWLq23qbvFVUnWX4JiATsPzqYt2wogVgNJ3LtYdhMbMWMUd6bXr8UhexMUMZ9n2gGNvXmfYDqaoWxoRmPEWMm8yxyohZiAAJ3qoeJ+LFvMVQyvKR/ejAZRevr4+MRmtrpNvBgjU8nZr28eumYjn2qZvZHgJGvDYYMdwBatAmD2A9vqKfibHiNtufaMB07LKAxLCan+DMhxdzEI1q2yqPjuOCiaD6keaY2AnpVw5fgrKXWW1hrVuI86W0XykdSB6/5FbzLOLGH1lySwABRZJ8sncn3rU3Xsw0ov5i0wuz2vPtIrJsznytswMEHoRzomw2Imqxx2Zu9w4sW/DR20wDzIHrzO255TNFOTZsHUGd6y5cJHmE25cV/WGKXK6JqNs4maci7WeYWWonjbIZSD1qjOPeGzh7puIPIx3/AKT/AGq9XaoTiLLVv22UiZBrT02c4Xvt3koMNJnnesqQzvLGw90o3Lmp7isr0IYEWJiKkGjLAy/F0Q4TE0DYS8dqIMvumPauRlxzrVYhdYvU9t3agMLdNSVl6wssURJMNSN/CqTqjzCd/Q8x7bVq01dXn299qCULB2gjn3DtjHMHP4TKIa4vwlZJ3BhZkncd+vRVfu9q3bt2lfEG0ukALqBJ2ZiQNAJgSSYhQKJmwyMpUqpU8wRIPv3qrftH4dTCaLtpm0uxXw2JIQgTKknYela8B8UjGSfaEzKvmAmcTY9Gu+Jiri3NG1rCWWDAHqbtweVZI3iW5RFB+YY1r9ws0AmAABCqByVR0ApoTSlk8666YhjEyNkLH2hTw1YV2RJEvavppHMjw2Mk+80jlmaE22XxBqjbXtqERAbv71JfZ7hw99W5eS7HWJOn96s3h7gnC4ZvE0C5dJLeI4B0k7+ReSc+m/rWHNmXGxDb/DNFkAGB2RYTMMZ4c2Vt21EG5cUrqgRIWQSf6gIo6yzgrD21ZXXxVchmR/Nb1DqFad/cmiBaUmsDZSeNvpFFzxN20CgAAADYACAB6DpXZakmekmuUq4NXFnu01u3K5uPUfmmL8O2zxMAmPYUG5NRqJE81xyW1lj7DqfQCoHD/H492Bp3Reif1Hu36Uws4g3T4jbseX9PoKic/wAcyqoHUkH1Gh/7Vqx4f+s2adK1DfD8a2heWwUdmZSxfy6QFmYk7x29RzqYfF2r0KQD6Mo5R0/L8qo/A4wtetk9NZ590j96MsNm9yAwgEAj6x/am5OmCgASJ06Mhe63hXes3VF5AilGUBLhZpkLADhRqG8bjpQNxTiLG4vP4t1mDeFZZiEUMRL3BBZiDy29ab5rxFfYwzkjtsP0odvY1ukD2pmDpyu5gg+GOY8xONZkFtV8O0kkaviJPL2j9zuaTynNjbbntNQGJxLGZNI4e6Q0d62+CNMUOop5cmW5sGA3qesYqaqDJMeymJo8y3GEgVzM+DSdo9lDCxCzxaRuvTK3dNdM9ZqmYrRg/wAS8P28RGoTBrKmLm9ZWlM7qKBlnSeRP//Z" alt="" height="267" width="402"><br></font></div><p align="center"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" color="#663300" size="4"><strong><br></strong></font></p><p align="center"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" color="#663300" size="4"><strong>گاه گاه مرور میکنم خاطراتمان را ...</strong></font></p><div align="center"> </div><p align="center"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" color="#663300" size="4"><strong><br></strong></font></p><p align="center"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" color="#663300" size="4"><strong>اما حیف...</strong></font></p><div align="center"> </div><p align="center"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" color="#663300" size="4"><strong><br></strong></font></p><p align="center"><font face="Georgia, Times New Roman, Times, Serif" color="#663300" size="4"><strong>مگر کپی برابر اصل میشود؟</strong></font></p><font color="#663300"> </font><div style="text-align: center;"><font color="#663300"><img style="margin-top: 47px;" src="http://far3.ir/wp-content/uploads/2014/08/Alone-cute-girl-sadness-sunset-broken-heart2.jpg" id="irc_mi" height="319" width="390"><br><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#663300"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">دلم برای اون شبایی تنگ شده ک با کلی ذوق&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#663300"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">و شوق به خواب میرفتم وقتی بهم میگفتی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b>بریم لالا .شب بخیر و شبت پر از ستاره بوووووووووس رو لبات بابای</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#663300"><img style="margin-top: 46px;" src="http://up.tafrihi3.ir/up/tafrihi3/Pictures/love1/love812-girl-and-boy-n3-1.jpg" id="irc_mi" height="321" width="445"></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#663300"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b>دلم برای اون وقتایی تنگ شده وقتی میگفتم دوست دارم میگفتی:&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b>من بیشتر و من میگفتم من بیشتر بیشترررر.....</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b>&nbsp;کجایی برگرد ک با رفتنت تمام خوشی هام بر باد رفت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#663300">ر<img style="margin-top: 47px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2kkYTTyt-YvFdoteAmPv0iltD0xxcsZXH0Fo6UYyEI-jV4S3QEg" class="irc_mut" height="318" width="377"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b>اونا ک میگن غصه نخور همه چی درست میشه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b>همه پیکام به سلامتیشون اگه فقط بگن چجوری درست میشه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#663300"><br><img src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnRjMuL5Ek1T4Cp9VrFm0JInUjqa38epJcd3mF0VdYp1MoXCAV" style="margin-top: 0px;" class="irc_mut" height="412" width="360"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br>خیال کردم بری میری از یادم تو رفتی ولی چیزی نرفت از یادم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b>تو رفتی و من عاشق شدم از اونی هم ک بودم بدتر شدم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#663300"><br><img style="margin-top: 30px;" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvr2evVjNDMFM7XgMyM0AFtGGsKNCmtsc8VIOAY0sBd45koMjUHg" class="irc_mut" height="353" width="360"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br>مشکل ما اینه ک وقتی با کسی تموم میکنیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b>خیلی بیشتر در موردش فکر میکنیم تا وقتی کباهاش بودی</b></font><font color="#663300"><br><img style="margin-top: 72px;" src="http://www.funyfaz.ir/wp-content/uploads/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-93-12.jpg" id="irc_mi" height="268" width="368"></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#663300"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#663300" size="3"><b>دلم به کما رفته ؛برای مردنش دست به دعا شوید</b></font></div><div><font color="#333333"><br></font></div><div><br></div></div>